בעלי תפקידים 

מנהל דוברות והסברה - אור קריספל

טלפון: 04-6186061
דוא"ל: dover@harish.muni.il