פרטים כלליים 

כתובת

פרטים נוספים

פרטי החוג 

הצהרת בריאות

הרישום הינו סופי לאחר קבלת אישור בכתב מטעם המועצה.

 


 

נהלי הרשמה לפעילות חוגים בחריש

אגף חינוך, תרבות פנאי וקהילה ברשות המקומית חריש מקדיש מחשבה ותשומת לב רבה לתכנון פעילות עשירה, מגוונת ומקצועית לרווחת התושבים.

פעילות שנתית יציבה ואיכותית תוכל להתקיים רק בשיתוף פעולה והקפדה על נהלי הרשמה ותשלום מלאים.

כללי:

 • שנת הפעילות תשע"ז תחל בחודש ספטמבר 2016 ותסתיים בתאריך 30.06.2017 (מלבד פעילויות שתוחרגנה ממועדים אלה).
 • פתיחת חוג או פעילות מותנים במספר מינימום של נרשמים. אגף החינוך רשאי להחליט על סגירת קבוצה עקב מיעוט משתתפים גם במהלך השנה עת הפעילות כבר יצאה לדרכה.
 • אגף החינוך רשאי לשנות את זמני החוגים, ימי הפעילות, מבנה הקבוצה, והמדריכים בהתאם לצרכים מקצועיים וארגוניים.
 • ההרשמה תתבצע על גבי טופס הרשמה של המועצה בלבד, מלא וחתום, (נכון גם לגבי משתתפים ממשיכים, מכל הגילאים, כולל מבוגרים).
 • ההרשמה לפעילויות הינה על בסיס מקום פנוי בקבוצות.
 • ההשתתפות בפעילויות תתאפשר רק לאחר הרשמה מלאה, הכוללת תשלום מראש לכל תקופת הפעילות, וכיסוי חוב משנים קודמות – במידה וקיים. לא תתאפשר כניסה לפעילויות ללא מילוי התנאים האלה.
 • אי עמידה בתשלומים תביא להפסקת הפעילות, וזאת לאחר הודעה מראש.
 • המשתתף זכאי לשיעור ניסיון אחד. במידה ויבחר המשתתף להמשיך בפעילות יחויב גם עבור שיעור זה.
 • מ.מ. חריש רשאית להפסיק השתתפות בגין התנהגות שאינה הולמת, הפוגעת בפעילות השוטפת, (הן של המשתתף והן של הוריו). במקרה כזה יוחזרו דמי ההשתתפות היחסיים מיום הפסקת הפעילות.

מועדי הרשמה:

ההרשמה תחל בחודש ספטמבר בימים א' ב' ד ה'  בין השעות 08:30-15:30 באגף החינוך, אפרת 04-6186033.  או באמצעות המייל maz.edu@harish.muni.il יש לשלוח את טפסי ההרשמה והנהלים ולאחר קבלת אישור לבצע את התשלום במחלקת גביה. 04-6186051

ביטוח

משתתפים בחוגים המחויבים בביטוח ספורטאים עפ"י חוק הספורט יבוטחו וישלמו אגרת ביטוח, בנוסף לתשלום עבור הפעילות.

המועצה לא תהיה אחראית לאירועים שנגרמו ברשלנות ו/או בזדון ע"י המשתתף.

המועצה לא תהיה אחראית על אובדן ציוד.

תשלום:

 • המחיר הינו שנתי וניתן לחלקו לתשלומים שווים בהתאם לתקופת הפעילות.
 • חודש אוקטובר (תקופת החגים) יחויב 50% מעלות החודשית.
 • לא יינתן החזר כספי עקב אי השתתפות בשיעורים בודדים או רציפים למעט סיבה מוצדקת, בהודעה מראש ובהסכמת אגף החינוך. (מנהל האגף  לחינוך הוא הפוסק האחרון בנושא).
 • אמצעי התשלום: כרטיס אשראי –יחויב ב -20 לכל חודש, צ'קים לתאריכים 5 או 10 15 לכל חודש בלבד ומזומן.
 • עבור המחאה שתוחזר יחויב המשתתף בכיסוי הוצאות בסך 20 ₪.
 • ביצוע התשלום הינו מראש לכל תקופת הפעילות ולא יתאפשר תשלום מדי חודש בחודשו. בעת פריסת התשלומים יש לקחת בחשבון שהתשלום האחרון לא יהיה מעבר ליוני 2017.
 • לא יתקבלו תשלומים חלקיים.
 • למועצה המקומית חריש ישנה הזכות להפסיק השתתפות בגין אי עמידה בתשלומים, וזאת לאחר התרעה מראש, בכתב.
 • הנחת רישום ילד שני מאותו אב-בית תהיה בשיעור של 10%, הנחת ילד שלישי תהיה 15%. החל מילד רביעי, יש להגיש בקשה לוועדת הנחות.

נוהל ביטול השתתפות בחוגים

 • ניתן להעביר משתתף מחוג לחוג ללא תשלום על בסיס מקום פנוי ולאחר הסדר הפרשי תשלום.
 • במקרה בו המועצה מפסיקה את הפעילות, יינתן החזר כספי מלא מרגע הפסקת הפעילות – הודעה על כך תימסר בכתב.
 • הודעות על ביטול השתתפות יש להפנות בכתב בלבד למזכירות אגף החינוך.

הודעה למאמן/מורה/מדריך – אינה מספיקה.

 • לא תאושר הפסקת תשלום או החזר כספי על ביטול פעילות באופן רטרואקטיבי.
 • החזר כספי עבור ביטול השתתפות:
 1. עד תאריך 31.3.17 יתבצע זיכוי בניכוי דמי ביטול בסך 50 ₪.
 2. החל מתאריך 1.4.17 לא יתאפשרו ביטולים והחזרים כספיים בגין הפסקת פעילות.