חלוקת תווי מזון 2023

משרד הפנים, בשיתוף הרשויות המקומיות, מעניק לזכאים תווי מזון. פרטים נוספים ניתן למצוא בהחלטת ממשלה מספר 511 מיום 14.5.2023, ובאמות מידה לחלוקת תווי מזון בשנת 2023 המצ”ב.

הזכאות תאושר רק כפוף לעמידה במבחן ההכנסה כפי שנקבע באמות מידה לחלוקת תווי מזון בשנת 2023.

שימו לב, תושב רשאי להגיש בקשה לרשות שבה הוא רשום במרשם האוכלוסין כתושב לפי הטופס המצ”ב. יש למלא את כל הפרטים בטופס המצ”ב ולחתום על טופס הבקשה. בקשה שלא יצורפו לה כל המסמכים הרלוונטיים ו/או לא ימולאו כל הפרטים כמפורט בטופס לא תטופל. בהתאם לסעיף 7(ג) לאמות המידה תושב רשאי להגיש בקשה זו עד ליום 31.12.2023. בקשות לאחר מועד זה לא יטופלו.

טופס בקשה לקביעת זכאות לתווי מזון בשנת 2023