הנחיות לקבלת זכות שימוש ארעית ומוגבלת במבני ציבור

 1. המועצה המקומית חריש (להלן: "המועצה") פועלת במסגרת סמכויותיה למתן שירותים עירוניים מתקדמים לתושביה ובתוך כך מחזיקה במבנים ובמקרקעין המשמשים לצרכים שונים במדגרת מגוון פעילויות המועצה במרחב הציבורי.
 2. במסגרת סמכויותיה ומבלי לפגוע בפעילותה השוטפת, מעמידה המועצה מס' מבנים מסוגים שונים לשימוש הציבור הרחב, בכפוף לשעות ולמועדים אשר בהם לא מתקיימת פעילות עירונית ציבורית כלשהי בכל אחד מהמבנים, ובניהולו/ה השוטף של נציג/ת המועצה או מי מטעמה (להלן: "המבנים").

יובהר כי המבנים המפורטים בהמשך לנוהל זה הינם משמשים במקביל את המועצה וכן גופים אחרים המורשים לעשות שימוש ארעי או קבוע במבנה, והכל בהתאם ללוח הזמנים אשר ייערך ע"י המועצה ונציגיה באופן בלעדי ולמבקשים לעשות שימוש לא תהיה כל טענה בקשר לכך , לרבות בדבר העדפות והכרעות בין בקשות שונות.

 1. השימוש המותר במסגרת שעות הפעילות העומדות לרשות הציבור כאמור ובכפוף לרישום והגשת הבקשות מראש, יהיה בכפוף להצהרות המבקש ובהתאם להנחיות נוהל זה וכל דין החל על המועצה כרשות מקומית בישראל.
 2. אין המועצה אחראית על התכנים או על הפעילויות המתבצעות ע"י המבקש או מי מטעמו. המועצה רשאית אך לא חייבת, לבצע ביקורת בכל עת במועד השימוש, לרבות ביקורת ונוכחות צמודה של נציג מטעמה במבנה ובכל חלקיו, לכל זמן האירוע או הפעילות. מובהר כי אין בכך משום פיקוח על תוכן האירועים או על המתרחש בהם, אלא לצורך ההשגחה על המבנה ועל התאמת אופי הפעילות למטרת הבקשה.
 3. אישור הפעילות המבוקשת ע"י גורמי רישוי- מובהר כי אין באפשרות לעשות שימוש במבנה המועצה משום אישור לקיומו של האירוע או השימוש במבנה.  כל אירוע או פעילות יהיה כפוף להוראות חוק רישוי עסקים ולקיום הנחיות גורמי הרישוי השונים, לרבות משטרת ישראל, כיבוי אש, מד"א וכיוצ"ב.
 4. בדיקת הצורך בקבלת רישיון לכל אירוע תיעשה ע"י המבקש ותוגש בנפרד למח' רישוי עסקים במועצה עד 14 ימים טרם המועד המיועד. לבירורים ניתן לפנות למחלקת רישוי עסקים בטל: 04-618602.
 5. המועצה באמצעות נציגיה ועובדיה, תמשיך בתחזוקת המבנה ותפעולו המלא גם במועד קיום האירוע ומתן זכות השימוש המוגבלת במבנה, ואין בקבלת אישור לשימוש כדי לפגוע בפעילויות נוספות המתקיימות במבנה המועצה או בחלקים אחרים במבנה.
 6. המבקש יעשה כל הנדרש כדי להפריד ככל הניתן בין הפעילות המיועדת להתבצע על-ידו והמשתתפים עמו, לבין אירועים ומשתתפים אחרים המתקיימים באותה העת או בסמוך לכך במבנה, בין אם ע"י המועצה ובין אם ע"י אדם או גוף אחר.
 7. השימוש במבנה במהלך הפעילות המבוקשת- כל משתמש במבנה הציבור, בכל סוג של פעילות מאושרת, יהיה כפוף לנוהל זה ויישא באחריות להתחייבויותיו הקשורות בבקשה לקבלת זכות השימוש במבנה, לרבות העמדת ערבות או ערבון או שטר או כל אמצעי אחר להבטחת קיומם של הוראות הבקשה והנוהל.
 8. המועצה תעמיד את המבנה לשימוש המבקש, כשהוא ריק מכל אדם או חפץ ולמעט ריהוט וכלים העומדים לרשות המשתתפים כולם, שולחנות, כסאות, מערכות חוזי ושמע וכיוצ"ב עזרים כמפורט בטופס הבקשה.
 9. האחראי מטעם המבקש ייעשה כל הנדרש לקיום הוראות המועצה או נציגיה, לרבות קיומם של כל הוראות נוהל זה  והתחייבויות המבקש במסגרתן, וימסור את מלוא האמצעים והאביזרים אשר נמסרו לידיו מאת נציג המועצה, בהקדם האפשרי ולא יאוחר מהמועד בו נקבע ע"י נציג המועצה.
 10. דמי השימוש בגין הפעילות המבוקשת- בגין השימוש במבנה, ישלם המבקש דמי שימוש ראויים שנקבעו לצד כל מבנה ובהתאם לשימוש המיועד להתקיים במסגרת הבקשה והטפסים הנלווים לה.  דמי השימוש נקבעו ע"י המועצה בהתייחס למס' גורמים, בין היתר תחשיבים חשבונאיים, שיקולים קהילתיים ותרבותיים, בחינת חלופות סביבתיות ועלויות אחזקה כוללות בפועל.
 11. המועצה תהיה רשאית לעדכן את המחירים, להעלותם או להורידם, בכל עת, נוכח שינוי במדד מסוים או מס' מדדים מבין הגורמים שבחישוב דמי השימוש לכל מבנה, או מכל סיבה שהיא.
 12. התשלום בגין השימוש יהיה מראש, ויהווה תנאי לרישום ושריון מועד לקיום אירוע לפי הבקשה. מובהר כי אין המועצה מתחייבת לשריין או לקבוע מועד או תאריך מסוים, אלא לאחר ששולמו מלוא דמי השימוש.
 13. מילוי טופס הבקשה- על המבקש להשתמש במבנה הציבור למלא את טופס הבקשה המצורף לנוהל זה ולהגישו למחלקת פנאי וקהילה 14 ימים לפחות לפני מועד האירוע, בצירוף כלל המסמכים הנדרשים. המועצה תהיה רשאית לדרוש כל מידע ו/או מסמך סביר מהמשתמש כתנאי לדון בבקשתו.
 14. אין לעשות כל שינוי או הסתייגות או מחיקה או כל פעולה אחרת בטופס זה והמועצה תהיה רשאית לפסול בקשה ולא להביאה לבחינה ודיון אם ייעשה כל שינוי בטופס זה כאמור. המבקש יחתום בסוף הבקשה, לאחר שקרא את מלוא הוראות נוהל זה וטופס הבקשה, על התנאים הקבועים בה ועל ההשלכות הנובעות ממנה והמצויות בתחום אחריותו הבלעדית של המבקש.
 15. המועצה תידון בבקשה שתוגש במלואה ובהתאם להוראות אלה, בתוך 3 ימי עבודה. הודעה על החלטת המועצה ואישור שריון מועד זה או אחר בבקשה, יימסר לידי המבקש עד 7 ימים לפני המועד המצוין בבקשה.
 16. אירועים אסורים- המועצה רשאית שלא לאשר עריכת אירועים אשר יש בהם כדי לפגוע ברגשות הציבור או ברגשותיו של קהל זה או אחר בתחומי המועצה או בחברה הישראלית בכללותה ו/או בניגוד לתקנת הציבור ו/או בניגוד להוראות החוק השונות.
 17. לא תותר במושכר כל פעילות  עסקית-מסחרית שקיומה כפוף לתשלום ו/או לרכישת כרטיסים מצד המשתתף באירוע, אלא באישור המועצה מראש ובכתב תוך ייתכנות שנוסף לדמי השכירות, ישולם למועצה תקורה בגין קיום האירוע שלא יפחת מ-5% מהסכום הכולל של התשלום ו/או ממחיר הכרטיסים ו/או מהסכום הכולל של קיום האירוע.
 18. מועצה רשאית שלא לאשר עריכת אירועים אשר יש בהם כפילות לאירועים עירוניים שכבר נעשו או אירועים עירוניים עתידיים. כמו כן, לא תותר פעילות אשר נוגדת התקשרויות קיימות של המועצה ו/או המתחרות בהתקשרויות הקיימות למועצה עם ספקים ו/או נותני שירותים שונים ו/או בפעילות של המועצה.
 19. המועצה לא תאשר קיומם של אירועים או פעילויות או כל בקשה אחרת אשר יש בה כדי לפגוע בפעילותה הסדירה של המועצה או כל פעילות הנעשית ע"י מי מטעמה או נציג מעובדיה, בין במישרין ובין בעקיפין. המבקשת מתחייב להודיע למועצה בדבר כל ניגוד עניינים העלול לחול בין הפעילות המיועדת לפעילויות המועצה בנסיבות העניין ולהביא לדיווח מידי בדבר כל חשש שכזה.
 20. התחייבויות השוכר -על השוכר לנקות את הלכלוך הגס אשר יצטבר במהלך הפעילות ומועדי ההרשאה, לרכז אותו בשקיות אשפה ייעודיות בפחי האשפה מחוץ למבנה הציבור. המועצה תערוך סיור מיד עם מסירת המבנה או חלק המבנה לידיה, בנוכחות נציג המבקש או בלעדיו, לבחינת ניקיונו הסביר של המבנה והשבתו, ככל הניתן למצבו ערב תחילת השימוש (אין צורך לבצע ניקיון יסודי וזה ייעשה ע"י עובדי המועצה או מטעמה במסגרת דמי השימוש.
 21. השוכר מתחייב לעשות במבנה אך ורק את השימוש שאשרה לו המועצה, בהתאם לייעודי המבנה המבוקש. המבקש מתחייב להודיע לאורחיו והמשתתפים בפעילות, על הוראות הסכם זה ועל החובה להישמע להוראות המועצה ונציגיה ולמלא אחר מלוא ההנחיות המנהליות, הבטיחותיות לשימוש במבנה.
 22. המבקש יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק אשר ייגרם למבנה או למי מהמשתתפים באירוע בעקבות הפעילות, לרבות בגין אחריותם הישירה או העקיפה של נותני השירותים או המפעילים באירוע המתקיים על-ידו, בין אם יוודע עליהם במהלך קיום הפעילות המבוקשת ובין אם התגלה במועד מאוחר יותר, בין אם ע"י המועצה ובין אם ע"י המבקש או מי מטעמו.
 23. ביטוח ואחריות – בעת קיום ההכנה לפעילות במושכר, בעת האירוע במושכר וכן בפינוי וניקוי המושכר, המועצה לא תישא בכל אחריות כלפי נזקי רכוש ו/או נזקי גוף כלפי כל צד שהוא, לרבות כלפי צד ג'. השוכר יהיה אחראי לשימוש ולבטיחות השוהים במקום ולכל נזק שייגרם בין עם לפי נזקי גוף או נזקי רכוש בין אם בעקיפין או במישרין. השוכר יישא בכל סכום ו/או תשלום ו/או פסק דין שנגרם עקב פעילותו במושכר. למען הסר ספק מובהר כי השוכר ישפה את המועצה בכל סכום ו/או תשלום ו/או פסק דין ו/או החלטה שתינתן כנגדה שנבעה מפעילות השוכר במושכר וזאת בתוך 30 ימים מרגע הודעת המועצה לשוכר.
 24. עוד יובהר כי השוכר יישא באחריות ובתשלום לכל נזק שייגרם למושכר ו/או לרכוש במושכר אשר נגרם בעת קיום הפעילות במושכר לרבות בשלבי ההכנה ופינוי של הפעילות. בעבור נזק שייגרם למושכר ו/או לרכוש במושכר, המועצה תעביר לשוכר מסמך ובו פירוט העלויות להשבה לקדמותו ו/או לתיקון ו/או לרכישה, הכל בהתאם לנסיבות ולאפשרויות שיעמדו.
 25. ערבות ופיקדון- להבטחת מלוא התחייבויותיו עפ"י טופס זה, יעמיד המבקש בידי המועצה המחאה, בגובה הפיקדון הקבוע לכל מבנה בטבלת דמי הרישום .דמי הפיקדון או ההמחאה יושבו לידי המבקש במועד סיום הפעילות והודעה על כך למועצה ולאחר שאשר נציג המועצה את קיומם של מלוא הוראות השימוש .
 26. מערכות הגברה ואביזרים נלווים- המבקש בלבד יהיה אחראי להפעלת מערכות ההגברה בהתאם להרשאה אשר תינתן לו מאת המועצה, לרבות בחינת התאמת מכשירי הקצה שלו או של מפעילים מטעמו למערכות המותקנות במבנה המבוקש.
 27. מובהר כי מערכות ההגברה המותקנות  באולם המופעים אשר במרכז התרבות יופעלו ע"י מנהל הטכני של האולם בלבד.  ככל שבכוונת המבקש להעסיק איש צוות הגברה באופן עצמאי, יש לבצע תיאום מוקדם בין נציג ההגברה מטעם המבקש לבין המנהל הטכני של האולם.
 28. על השוכר להימנע מלתלות שלטים, בלונים או קישוטים אחרים על קירות המבנה, ועליו לעשות כן רק על חוטים ואביזרים הייעודיים לכך בכל אחד מהמבנים, ככל שקיימת אפשרות כזו. בכל מקרה, המבקש יביא לסילוק כל אביזר או תמונה או מודעה או בלונים או כל דבר אחר בתום הפעילות ולריכוזו במצבורי הפסולת המיועדים לכך, בהתאם להוראות האחראי על המבנה או נציג המועצה.
 29. מדיניות ביטולים- ביטול אירוע עד ל-10 ימי עבודה לפני המועד המיועד לא יישא תשלום כל שהוא למעט דמי רישום ככל שאלה נקבעו לשימוש המבוקש.
  ביטול שיתקבל עד 7 ימי עבודה לפני המועד הקבוע לקיום הפעילות או האירוע, יישא תשלום בגובה 50% מדמי השימוש.
  ביטול שיתקבל עד יומיים עבודה לפני המועד המיועד לקיום הפעילות יחויב בתשלום מלא של דמי השימוש, בין אם שלם המבקש על האירוע במלואו ובין אם לאו.
 30. הנני מאשר כי קראתי את הטופס על סעיפיו, תתי סעיפיו ונספחיו, תוכנו הובן לי והועמדו לרשותי מלוא האמצעים לדרוש ולקבל הבהרות לגבי כל אחד מהוראות הטופס ואני מתחייב למלא אחריהם ככתבם וכן לעשות כל הניתן כדי למנוע ממי ממשתתפי הפעילות או האירוע המיועדים להתקיים על-ידי או על ידי מי מטעמי במסגרת בקשה זו.
 31. הנני מתחייב למלא אחר כל הוראה או הנחייה או תקנה חוקית אחרת, הן בהיערכות לקיום האירוע או הפעילות, הן במהלכה והן לאחריה, לרבות השגחה ואבטחת המשתתפים והמוזמנים לאירוע או לפעילות ומובהר לי כי אין במתן הזכות לשימוש משום מתן הרשאה לעצם קיום האירוע או לכל מטרה אחרת.

נספח הנחיות לשימוש במבנה ציבור