הנחיות לקבלת זכות שימוש ארעית ומוגבלת במבני ציבור.pdf

נספח הנחיות לשימוש במבנה ציבור