הנחיות לקבלת זכות שימוש ארעית ומוגבלת במבני ציבור .pdf

נספח הנחיות לשימוש במבנה ציבור