ועדת זכאות ואפיון מהי ?

ועדת זכאות ואפיון פועלת מכוח חוק חינוך מיוחד והיא קובעת את זכאותו של תלמיד עם צרכים מיוחדים לשירותי חינוך מיוחדים, וכן את היקף סל השירותים שיינתן לו לפי רמת תפקודו.

השמת תלמידים במסגרות החינוך המיוחד נקבעת, בהתאם לחוק, על ידי ועדת זכאות ואפיון, על בסיס חוות דעת חינוכית והערכות מקצועיות. ראוי להדגיש, כי בכל שלב במסלול הלימודי, לכל תלמיד קיימת הזכות והאפשרות למעבר בין מסגרות החינוך השונות, כולל השתלבות בחינוך הרגיל בהתאם להתפתחות במצבו ובתפקודו. הזכאות תקפה לשלוש שנים, בסוף התקופה יש לחדש את ועדת הזכאות והאפיון.

הוועדה מוסרת להורי התלמיד מידע לגבי השירותים שהתלמיד זכאי לקבל בכל מסגרת חינוכית שבה ילמד.

ההורים יכולים לבחור את סוג המסגרת שבה ילמד התלמיד מבין 3 האפשרויות הבאות:

  • כיתה רגילה במוסד חינוך רגיל
  • כיתה במוסד חינוך רגיל שניתנים בה שירותי חינוך מיוחדים
  • מוסד חינוך מוכר שניתנים בו שירותי חינוך מיוחדים

הוועדה מתקיימת ברשות המקומית שבה התלמיד רשום על פי תעודת הזהות של הוריו.

למידע מלא מטעם משרד החינוך אודות הגשת בקשה לוועדת אפיון וזכאות >

עד שנת הלימודים תש"ף, זכאותם של ילדים עם צרכים מיוחדים לקבלת סיוע בשילוב במסגרת חינוך רגילה נקבעה על ידי ועדת השילוב, וזכאותם להשמה במסגרת חינוך מיוחד נקבעה על ידי ועדת השמה. הסיוע כלל תמיכה פרטנית של סייעת, שעות תגבור או שיבוץ במסגרת כוללנית - על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך והמלצת הוועדה.

משנת הלימודים תשפ"א, נכנס לתוקף תיקון מספר 11 לחוק, הקובע כי זכאותם של ילדים עם צרכים מיוחדים לשירותי חינוך מיוחדים תיקבע על ידי ועדת זכאות ואפיון.

הוועדה, בראשות נציג משרד החינוך, תקבע את זכאות התלמידים לשירותי חינוך מיוחדים, את האפיון, את רמת התפקוד ואת היקף סל המשאבים.

חברי הוועדה כוללים: נציג הרשות המקומית, נציג משרד החינוך, נציג השירות הפסיכולוגי-חינוכי, נציג עמותת הורים.

בהתאם להחלטת הוועדה ייקבע גם סוג המסגרת החינוכית המתאימה, או שהדבר יהיה נתון לבחירת ההורים.

 

פרוטוקול לוועדה >

שאלון הפניה גנים >

טופס ויתור סודיות >