מידע לחייבי ארנונה

עיריית חריש משתדלת שלא לנקוט פעולות של אכיפת גבייה נגד המאחרים בתשלום חובותיהם. תשלום חובות בזמן מבטיח שלא תחויבו בריביות והצמדות, ומונע אי נעימות.

מתי עליי לשלם?

כל התשלומים השנתיים או הדו-חודשיים צריכים להיות משולמים עד המועד האחרון המופיע על הוראת התשלום. כל איחור בתשלום חושף את החייב לתוספת הפרשי ריבית פיגורים והצמדה על פי חוק ולפעולות אכיפה בהמשך.

ואם לא שילמתי את חובותיי לעירייה?

בעלים/מחזיק בנכס שלא שילם את יתרת חובותיו לאחר קבלת התראה כחוק, חושף את עצמו לתוספת הפרשי ריבית פיגורים והצמדה, וכן להליכי גבייה באמצעי אכיפה מנהליים.

הליכי גבייה

במקרים שבהם החייבים לא הסדירו את חובותיהם על אף פניות הרשות, אנו ניאלץ לנקוט הליכי אכיפה מנהלית לשם גביית החובות, כגון:

עיקול חשבונות בנק
עיקולי רכב - רישום אזהרה במשרד הרישוי
עיקול מיטלטלין ברישום ובפועל 
רישום אזהרה בטאבו
הגשת תביעות משפטיות

מועדי גבייה

שובר תשלום תקופתי (ארנונה, מים והיטל שמירה): בכל תחילת חודש אי זוגי.

יום אחרון לתשלום – בתאריך 15 באותו חודש.

משלוח הודעת חוב - 30 יום לאחר היום האחרון לתשלום.

משלוח דרישה לפני נקיטת הליכי אכיפה מנהליים – 30 ימים ממשלוח הודעת החוב הראשונה.

הליכי אכיפה מנהליים – 15 יום מקבלת דרישה לפני נקיטת הליכי אכיפה מנהליים.

אנא שלמו חובותיכם בזמן והימנעו מחיוב בריביות, מנקיטת הליכי גבייה ומאי נעימות!

לבירורים על יתרות חוב ואמצעי תשלום ניתן לפנות למוקד שירות ארנונה ומים במספר 6719*