קובץ התקנות של הוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה בחריש.pdf