חוק חופש המידע

מהו חוק חופש המידע ?

ב- 29.05.98 אושר בכנסת חוק חופש המידע, התשנ"ח – 1998, המעגן את זכותו של כל אזרח ותושב ישראל לקבל מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות בישראל, בכפוף לסייגים המנויים בחוק.


מידע

כל מידע המצוי ברשות ציבורית והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב.


רשות מקומית

עפ"י סעיף 1 לחוק (סעיף ההגדרות) רשות מקומית הינה בגדר רשות ציבורית לעניין הוראות חוק זה.


ממונה

חובה על כל ראש רשות למנות אחד מעובדי הרשות המקומית כממונה על חופש המידע שתפקידו, בין השאר, לטפל בבקשות המידע המופנות לרשות.
בעיריית חריש הגב' ליהיא כהן היא הממונה על העמדת מידע לרשות הציבור.

איזה מידע לא?

מידע שגילויו עלול לפגעו בביטחון המדינה, יחסי החוץ, בטחון הציבור, או בטחונו או שלומו של כל אדם, וכן מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות (אלא אם כן הגילוי מותר על פי דין) ומידע אשר אין לגלותו על פי כל דין. וכן מידע אחר אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד של הרשות הציבורית. את יכולתה לפעול ולתכנן , לנהל מו"מ או הקשור לדיונים פנימיים , ומידע מסוגים נוספים כמפורט בחוק.


מי רשאי לבקש מידע?

כל אזרח ישראלי או תושב ( עפ"י מרשם אוכלוסין ) וכן תאגיד שהתאגד לפי הדין בישראל.


העמדת מידע לרשות הציבור

רשות ציבורית חייבת להעמיד לעיון הציבור את ההנחיות המנהליות הכתובות שעל פיהן היא פועלת ושיש להן נגיעה או חשיבות לציבור. רשות מקומית חייבת גם להעמיד לעיון הציבור את חוקי העזר שלה.


נוהל הגשת בקשות והטיפול בהן:

בקשה לקבלת מידע תוגש בכתב לממונה.
הרשות הציבורית תודיע למבקש לא יאוחר מ- 30 ימים מקבלת הבקשה על החלטתה בבקשתו.
במידה והחליטה הרשות הציבורית להעמיד את המידע לרשות המבקש אין הרשות חייבת לעבד את המידע לפי צרכי המבקש. המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות הציבורית.
במידה והרשות הציבורית החליטה לדחות את בקשת המבקש תשלח הרשות הציבורית למבקש הודעה בכתב שתפרט את נימוקי החלטתה.
המבקש זכאי לעתור כנגד ההחלטה של הרשות לדחות את בקשתו למידע, בפי בית המשפט המחוזי.


תשלום

שר המשפטים התקין תקנות הקובעות את גובה האגרה שתוטל על מבקש המידע, תוך התחשבות בסוגים השונים של המידע ושל הפונים לקבלתו:

אגרת בקשת מידע - 21 ₪

אגרת טיפול במידע (תחויב לאחר השעה הרביעית) - 32 ₪

אגרת הפקה:

 (א) אגרת הפקה של מידע בכתב תהיה בסכום של 0.21 שקל חדש לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק, או 2.67 שקלים חדשים לתקליטור מחשב שנמסר

 ב) היה המידע מוקלט, מוסרט, מצולם או מאוחסן על גבי מדיה דיגיטלית נתיקה – יישא המבקש, בעלות ההפקה או ההעתקה הממשיות של המידע

סכום בסיס לקבלת התחייבות לשאת באגרות טיפול והפקה - 160 ₪

* הסכומים הנ"ל מתעדכנים מעת לעת

איך מגישים בקשה?

  1. מלא את הטופס המקוון באמצעות הקישור הבא באתר משרד המשפטים >
  2. לצורך ביצוע תשלום האגרה ניתן:
    1. ליצור קשר עם מחלקת הגבייה בעירייה ולשלם את שובר התשלום טלפונית באמצעות כרטיס אשראי. 6719* /04-6186000
    2. להגיע למחלקת הגבייה בשעות קבלת קהל ולבצע תשלום. כתובת מרכז שירות לתושב: גפן 78, חריש.
  3. לאחר ביצוע תשלום האגרה יש לשלוח לממונה את הקבלה ואת הבקשה ולקבל אישור מסירה .


הבהרה : המידע המובא לעיל הינו תמצית בלבד מהוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998.

 

למעבר לשקיפות עיריית חריש - לחצו כאן

לקריאת הנוסח המלא של החוק - לחצו כאן

לקריאת דוח ממונה חופש מידע לשנת 2016 - לחץ כאן

לקריאת דוח ממונה הרשות לשנת 2016 - לחץ כאן

לקריאת דוח הממונה על חוק חופש המידע לשנת 2017 - לחץ כאן

דוחות חופש המידע:

לפרטים נוספים

הממונה על חופש המידע: ליהיא כהן
כתובת: גפן 78, חריש
דוא"ל: [email protected]