נהלי הרשמה לפעילות חוגים בחריש תשע"ח (2017-2018)

אגף חינוך, ספורט וחינוך בלתי פורמלי ברשות המקומית חריש מקדיש מחשבה ותשומת לב רבה לתכנון פעילות עשירה, מגוונת ומקצועית לרווחת התושבים.

פעילות שנתית יציבה ואיכותית תוכל להתקיים רק בשיתוף פעולה והקפדה על נהלי הרשמה ותשלום מלאים.

שנת הפעילות תשע"ח תחל בחודש 10 ספטמבר 2017 ותסתיים בתאריך 30.06.2018 (מלבד פעילויות שתוחרגנה ממועדים אלה). הפעילות בחודשים ספטמבר-אוקטובר היא כדלקמן: בין התאריכים: 10.9.17-29.9.17 תתקיים פעילות חוגים ותמשיך ב15.10 ואילך. (עקב חופשי החגים לא תתקיים פעילות בין ה1.10.17-14.10.17)

פתיחת חוג או פעילות מותנים במספר מינימום של נרשמים. אגף חינוך, ספורט וחינוך בלתי פורמלי רשאי להחליט על סגירת קבוצה עקב מיעוט משתתפים גם במהלך השנה עת הפעילות כבר יצאה לדרכה.

החוגים מיועדים לכלל האוכלוסייה. במידה ותהיה דרישה לקיים חוג בהפרדה לבנים ולבנות, זה בתנאי שירשמו מספיק משתתפים משני המינים העומדים במינימום לפתיחת כל קבוצה בנפרד.  

אגף החינוך ספורט וחינוך בלתי פורמלי רשאי לשנות את זמני החוגים, ימי הפעילות, מבנה הקבוצה, והמדריכים בהתאם לצרכים מקצועיים וארגוניים.

 

מועדי הרשמה

ההרשמה תתבצע באופנים הבאים:

 1. תשלום בכרטיס אשראי יתבצע אך ורק באמצעות מערכת גביית חוגים תושב-נט מתוך אתר מ.מ חריש בכתובת: www.harish.muni.il . לרשות התושבים להם אין גישה למחשב, ניצבת עמדת טאבלט בכניסה למרכז שירות לתושב בין בשעות: 8:00-16:00.
 2. תשלום בהוראת קבע לכל שנת הפעילות יתבצע באמצעות מילוי 4 טפסים אותם ניתן להוריד באתר: www.harish.muni.il  ולשלוח למחלקת הגבייה במייל: gviya@harish.muni.il. יש לוודא קבלת המייל וטיפול בפנייה בטלפון: 04-6186051. או במחלקת הגבייה בשעות קבלת קהל בימי: א', ב', ד', ה', בין השעות: 8:00-13:30, בימי ג' בין השעות: 16:00-18:00.
  יש למלא את 4 הטפסים הבאים:
  -טופס הרשמה של המועצה בלבד, מלא וחתום (נכון גם לגבי משתתפים ממשיכים, מכל הגילאים, כולל מבוגרים)
  -טופס הצהרת בריאות של המועצה בלבד
  -טופס מילוי פרטי הוראת קבע
  -עמידה בקריטריונים להנחות חוגים
 3. תשלום במזומן עבור כל שנת הפעילות יתקיים במחלקת הגבייה בשעות קבלת קהל בימי: א', ב', ד', ה', בין השעות: 8:00-13:30, בימי ג' בין השעות: 16:00-18:00.
 4. ההרשמה לפעילויות הינה על בסיס מקום פנוי בקבוצות.

ההשתתפות בפעילויות תתאפשר רק לאחר הרשמה מלאה, הכוללת חתימה על הצהרת בריאות, תשלום מראש לכל תקופת הפעילות, וכיסוי חוב משנים קודמות – במידה וקיים. לא תתאפשר כניסה לפעילויות ללא מילוי התנאים האלה. אי עמידה בתשלומים תביא להפסקת הפעילות, וזאת לאחר הודעה מראש.

המשתתף זכאי לשיעור ניסיון אחד. במידה ויבחר המשתתף להמשיך בפעילות יחויב גם עבור שיעור זה.

מ.מ. חריש רשאית להפסיק השתתפות בגין התנהגות שאינה הולמת, הפוגעת בפעילות השוטפת, (הן של המשתתף והן של הוריו). במקרה כזה יוחזרו דמי ההשתתפות היחסיים מיום הפסקת הפעילות.

 

ביטוח

משתתפים בחוגים המחויבים בביטוח ספורטאים עפ"י חוק הספורט מעל גיל 18 יבוטחו וישלמו אגרת ביטוח של 154 ₪ בתשלום חד פעמי בתחילת הפעילות, בנוסף לתשלום עבור הפעילות. במקרה של הפסקת פעילות עד לתאריך 28.2.18 יינתן החזר כספי בסכום של 50% מעלות הפרמיה. במידה ותופסק הפעילות לאחר ה-1.3.18 לא יינתן החזר כספי בעבור הביטוח.

המועצה לא תהיה אחראית לאירועים שנגרמו ברשלנות ו/או בזדון ע"י המשתתף. המועצה לא תהיה אחראית על אובדן ציוד.

 

תשלום

 • המחיר הינו שנתי ויחולק לתשלומים שווים בהתאם לתקופת הפעילות.
 • החוגים מתחילים ביום 10.9.17 למעט החוג לגיל הרך ושיעור dance& shape  שיתחילו ב15.10.17. המחיר שישולם לחוגים עבור חודשי ספטמבר אוקטובר הינו בעבור חודש פעילות אחת בלבד.
 • לא יינתן החזר כספי עקב אי השתתפות בשיעורים בודדים או רציפים למעט סיבה מוצדקת, בהודעה מראש ובהסכמת אגף החינוך  (מנהלת מחלקה לספורט /מנהלת מחלקה לחינוך בלתי פורמלי, הן הפוסקות האחרונות בנושא).
 • אמצעי התשלום: כרטיס אשראי –יחויב ב -10 לכל חודש, צ'קים לתאריכים 5 או 10 15 לכל חודש בלבד ומזומן.
 • עבור המחאה שתוחזר יחויב המשתתף בכיסוי הוצאות בסך 20 ₪.
 • ביצוע התשלום הינו מראש לכל תקופת הפעילות ולא יתאפשר תשלום מדי חודש בחודשו. בעת פריסת התשלומים יש לקחת בחשבון שהתשלום האחרון לא יהיה מעבר ליוני 2017 למעט חוגים שמוגדרים מראש עד לתאריך 31.07.17. לא יתקבלו תשלומים חלקיים.
 • למועצה המקומית חריש ישנה הזכות להפסיק השתתפות בגין אי עמידה בתשלומים, וזאת לאחר התראה מראש, בכתב.

 

נוהל ביטול השתתפות בחוגים

 • הודעות על ביטול השתתפות יש להפנות בכתב בלבד למזכירות אגף החינוך בלבד.
 • ניתן להעביר משתתף מחוג לחוג ללא תשלום על בסיס מקום פנוי ולאחר הסדר הפרשי תשלום.
 • ביטול חוג - מחויב בתשלום מלא של אותו החודש. המשתתף זכאי להשתתף בחוג עד לסוף החודש. יש להודיע על ביטול חוג עד לתאריך 25 לכל חודש. הודעה לאחר תאריך זה, תחייב את החודש הבא. לא תאושר הפסקת תשלום או החזר כספי על ביטול פעילות באופן רטרואקטיבי. יש להגיש את הבקשה בכתב ולשלוח למזכירת אגף החינוך, הגב' מורג שריג במייל: morag@harish.muni.il . נא לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון שמספרו: .04-6186033
 • הביטול יכנס לתוקף, באישור מנהלת מח הספורט/מנהלת מח בלתי פורמלית בראשון לחודש הבא.
 • במקרה בו המועצה מפסיקה את הפעילות, יינתן החזר כספי מלא מרגע הפסקת הפעילות - הודעה על כך תימסר בכתב.
 • בקשות לביטול תתקבלנה עד לתאריך 31.03.18 בלבד. החל מתאריך 1.4.18 לא יתאפשרו ביטולים והחזרים כספיים בגין הפסקת פעילות.
 • דמי ביטול בסך 40 ₪ לביטול החוג, ייגבו במעמד הביטול.

 

נוהל מעבר מחוג לחוג 

 •  ניתן לעבור מחוג לחוג לאותו משתתף בתחילת חודש קלינדרי בלבד ומבעוד מועד ל1 לכל חודש. יש להגיש את הבקשה לתאריך 27 לכל חודש לפני תחילת החודש המבוקש. יש להגיש את הבקשה בכתב ולשלוח למזכירת אגף החינוך, הגב' מורג שריג במייל:morag@harish.muni.il . נא לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון שמספרו: .04-6186033

 

סוגי הנחות גובה ההנחות הערות
חוג שני במשפחה 5%  הזול מביניהם
חוג שלישי במשפחה 10% על החוג השלישי ומעלה הזול מביניהם
סטודנטים/חיילים 10% בהצגת תעודה בתוקף לנרשם בלבד
פנסיונרים 10% בהצגת תעודת זהות

 

 1.  הקריטריונים להנחות יובאו לאישור ההנהלה מחדש מדי שנה במסגרת דיוני התקציב.
 2. לא יינתנו הנחות שלא ע"פ קריטריונים אלו למעט אם החליטה ההנהלה אחרת. לא יינתנו הנחות לוועדי עובדים.
 3. אין כפל הנחות מצטברות - כלומר אם קיבל אדם הנחה בשל בן משפחה נוסף בחוגים והנחה נוספת כסטודנט - ההנחה התקפה היא ההנחה הגבוהה מבניהם ולא ההנחה המצטברת.
 4. לא ניתן לערב הנחות ממקור שונה, קרי השתתפות בן משפחה בחוג אחד והשתתפות בקייטנה של אותו בן משפחה אינה תזכה בהנחה.
 5. יש לשלוח את הדף חתום למזכירות אגף החינוך למייל: morag@harish.muni.il או לפקס: 15346186049. לפרטים נוספים: 04-6186078. יש לוודא קבלת המייל/פקס וטיפול בפנייה בטלפון: 04-6186078.

 

לוח חופשות

תאריך יום מועד הערות חזרה לפעילות
10.9.17 שישי תחילת שנה    
20-22.9.17 רביעי-שבת ראש השנה אין פעילות יום א' 24.9.17
29-30.9.17 שישי-שבת יום כיפור אין פעילות יום א' 15.10.17
אין פעילות בין התאריכים 1.10-14.10 הכולל את חג סוכות
13-20.12.17 רביעי-רביעי חנוכה פעילות כרגיל  
31.1.18 רביעי ט"ו בשבט פעילות כרגיל  
28.2-1.3.18 רביעי-חמישי פורים אין פעילות יום ו' 2.3.18
30.3-6.4.18 חמישי-שבת פסח אין פעילות יום א' 8.4.18
11.4.18 רביעי ערב יום השואה עד השעה 18:00  
17.4.18 שלישי ערב יום הזיכרון עד השעה 18:00  
18-19.4.18 רביעי-חמישי יום העצמאות אין פעילות יום ו' 20.4.18
3.5.18 חמישי ל"ג בעומר פעילות כרגיל  
19-20.5.18 שבת-ראשון שבועות אין פעילות יום ב' 21.5.18

 

יצירת קשר
ענף שם טלפון
ג'ודו עומר יצחקי 052-3725025
קפוארה ים פרידמן 054-7673526
קונג פו אלכס קרלמן 052-8975817
כדורגל שגיא פדלון 052-8895009
כדורסל דידי  שוסטר 050-8195395
בלט ומחול נעמה כהן 052-2809635
ריצה מישאל עמית 050-5798130
אופניים גבריאל אוסטרמן 050-7348623
קנגו ג'אמפ אולגה בסקין 054-7378222
זומבה אולגה בסקין 054-7378222
גיל הרך פרוגרס חיים סגל 050-7772603
פילטיס לירז לוין 050-5733822
יוגה ענת יניב 050-6791943
dance & shape דקלה אטיאס-גבל 050-6935815
טניס קובי ששון 050-2284944