יציאת משלחת לחו"ל היא חלק מתהליך חינוכי, ותפקיד הנסיעה להעניק לחברי המשלחת התנסות משמעותית וחוויה מיוחדת שאין אפשרות  לחוות אותן באופן אחר. במהלך השהייה בחו"ל המשלחת משמשת שגרירה של מערכת החינוך הישראלית בפרט ושגרירה של מדינת ישראל בכלל.

יציאת משלחות נוער לחו"ל כרוכה באבדן ימי לימוד ושעות הוראה, הן לתלמידים והן לצוות המחנכים והמלווים, ומחייבת את בחינת הצורך החינוכי  מול אבדן ימי הלימוד ושעות ההוראה. לפיכך יש להקפיד ולצמצם ככל האפשר את הפגיעה בלימודים ולאפשר את קיומה של שנת לימודים סדירה.לשם הוצאת משלחות לחו"ל הוגדר תהליך שמטרתו להסדיר את מעמדה הרשמי של המשלחת מול המדינה ומשרד החינוך.

חוזר זה מגדיר את הנוהל הכרוך בשיגור משלחת לחו"ל לאור החלטת הממשלה ולאור החלטת המנהל הכללי במשרד החינוך.

 

חוזר מנכ"ל משלחות מעודכן מרץ 2016

חוזר המנכ"ל העדכני בנושא משלחות לחו"ל  הינו:

נוהל הטיפול הביטחוני במשלחות היוצאות לחו"ל

7.6-15  נוהל הטיפול במשלחות היוצאות לחו"ל

תוקף ההוראה: החל מיום י"א באייר התשע"ז, 7 במאי 2017

יציאת משלחת לחו"ל היא חלק מתהליך חינוכי, ותפקיד הנסיעה להעניק לחברי המשלחת התנסות משמעותית וחוויה מיוחדת שאין אפשרות  לחוות אותן באופן אחר. במהלך השהייה בחו"ל המשלחת משמשת שגרירה של מערכת החינוך הישראלית בפרט ושגרירה של מדינת ישראל בכלל.

יציאת משלחות נוער לחו"ל כרוכה באבדן ימי לימוד ושעות הוראה, הן לתלמידים והן לצוות המחנכים והמלווים, ומחייבת את בחינת הצורך החינוכי  מול אבדן ימי הלימוד ושעות ההוראה. לפיכך יש להקפיד ולצמצם ככל האפשר את הפגיעה בלימודים ולאפשר את קיומה של שנת לימודים סדירה.

לשם הוצאת משלחות לחו"ל הוגדר תהליך שמטרתו להסדיר את מעמדה הרשמי של המשלחת מול המדינה ומשרד החינוך.

חוזר זה מגדיר את הנוהל הכרוך בשיגור משלחת לחו"ל לאור החלטת הממשלה ולאור החלטת המנהל הכללי במשרד החינוך.

נספחים:

נספח א'- נותני החסות למשלחות לחו"ל במשרד החינוך

נספח ב' – רשימת הטלפונים של אגף הביטחון

נספח ג' – טופס אישור להיפרדות יחיד ממשלחת ממלכתית בחו"ל

נספח ד' – טופס בקשה לאישור הוצאת משלחת לחו"ל

נספח ה' – טופס משוב בנושא ביטחון למשלחת לחו"ל

נספח ו' – אישור ביצוע הכנה והכשרה ליציאת משלחת לחו"ל

נספח ז' – אישור הורים ליציאת ילדם למשלחת לחו"ל

נספח ח' – הצהרת סידורי אבטחה למשלחת חינוכית/ייצוגית

נספח ט' – אישור קב"ט מוסמך על ביצוע תדרוך ביטחון למשלחת לפולין

נספח י' – אישור קב"ט מוסמך על ביצוע תדרוך ביטחון למשלחת ממלכתית

נספח י"א – אישור קב"ט מוסמך על ביצוע תדרוך ביטחון למשלחת חינוכית / ייצוגית.