• מתן שירותי חינוך לילדים מגיל 3 עד גיל 18
 • יצירת מסגרות לימוד חינוכיות מגוונות הנותנות מענה לצרכי התלמיד ובהתאמה לקהילות.
 • יצירת מעטפת סיוע למוסדות החינוך ולצוות החינוכי.
 • ליווי פרטני של תלמידים באמצעות קב"ס ושירות פסיכולוגי.
 • שיתופי פעולה בין מחלקות המועצה וגיוס שותפים חיצוניים.
 • תכנון המסגרת התקציבית, גיבושה ואיגום משאבים תוך הצגת תכוניות העבודה וקביעת סדרי עדיפויות.
 • הגדרת המטרות והיעדים השנתיים והרב שנתיים של שירותי החינוך ברשות המקומית עם ראש הרשות המקומית ומנהל האגף, תוך תיאום עם משרד החינוך.
 • יצירת שיח משותף בין התושבים הוותיקים לחדשים ושיח בין מגזרי.
 • שיתוף ציבור בהגדרת התנאים המיטביים לחיים משותפים של הקבוצות השונות תחת החזון היישובי, כבסיס לבניית מערכת חינוך וקהילה.
 • בניית פרוגרמה – פדגוגית במקביל לפרוגרמה הפיזית בהלימה למטרות משרד החינוך ולחזון ראש המועצה ומנהל האגף.
 • בניית תכניות עבודה למוסדות החינוך היישובים הקיימים והחדשים מותאמת חזון יישובי המבוססת על מודל פדגוגי מנחה.
 • איסוף נתונים דמוגרפים ומיפוי הישוב בעקבות בנייה מואצת ואכלוס מוגבר של משפחות.
 • בנית מחלקה שתיתן מענה לגדילה המתוכננת ע"י גיוס כח אדם מקצועי ואיכותי.