מחלקת ארנונה מים ותשלומים נוספים

תושבים יקרים,

מהיום ניתן לשלם באמצעות  הו"ק חודשית בבנק ובאשראי (ולא דו-חודשית, כפי שהיה עד היום).

לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת ארנונה מים ותשלומים נוספים בטלפון 04-6186000 (שלוחה 1).

להלן שעות קבלת קהל במחלקת ארנונה מים ותשלומים נוספים במהלך השבוע:

על מנת למנוע התקהלויות מיותרות, מרכז שירות לתושב יעבור מחר (13.8.20) למתכונת של קבלת קהל בזימון תורים בלבד.
במענה טלפוני (*6719, 04-6186000, שלוחה מס' 2) במחלקת ארנונה ומים - בימים א' ו-ה' בין השעות 8:30-12:30, בימים ב' ו-ד' בין השעות 08:30-11:30, בימי ג' בין השעות 16:00-18:00.

 

סרטון הדרכה לפתיחת תיק נכס

 

טפסים

שם טופס טופס מקוון טופס להורדה 
פתיחת תיק נכס
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים לשנת הכספים למחזיק (ועדת הנחות)
הצטרפות/הסרה לשליחת חשבונית ארנונה ומים במייל
טופס להצטרפות להוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי
עדכון נפשות לצרכן מים
טופס בקשה / עדכון הוראת קבע בנקאית
פטור מתשלום ארנונה על נכס סגור וריק / שיפוצים
הצהרה על עזיבת נכס
טופס עדכון פרטים
ביטול הוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי
בקשה לקבלת מסמך העדר חובות לשם הרישום בטאבו


החלפת משלמים - שינוי שם המחזיק בנכס

בקשה להקלה בתשלום בגין נזילה סמויה / צריכה משותפת   נזילה סמויה


טופס בקשה להקלה בתשלום בגין נזילה סמויה / צריכה פרטית

  נזילה סמויה

מידע נוסף

הסבר להנחות בארנונה:

הנחות מארנונה ניתנות ל"מחזיק" בנכס על פי הוראות הדין ועל פי החלטות של עיריית חריש.

להלן שלושה סוגים של הנחות ופטורים בתשלום הארנונה:

 1. הנחות אישיות למגורים: ניתנות לתושבי העיר בהתאם לקריטריונים הקשורים למחזיק בנכס הקבועות בהוראות הדין, בתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) - 1993
 2. הנחות לבניין: ניתנות לתושבי העיר ולבעלי העסקים בעיר בהתאם לקריטריונים הקשורים לבניין.
  הנחות אלה כוללות הנחת "נכס ריק" ופטור ל"בניין שאינו ראוי לשימוש".
 3. פטורים נוספים מתשלום ארנונה מלאים או חלקיים למוסדות שונים ניתנים לפי פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פיטורין) - 1938.

 

מה יש לצרף לבקשת הנחה בארנונה

 1. תצלום ת.ז כולל ספח ובו מעודכנת כתובת הנכס.
 2. אישור על קצבה או אין קצבה לשנת 2019 (מזונות/ אבטלה/ הבטחת הכנסה / נכות), מהמוסד לביטוח לאומי.
 3. מעל גיל 18, לא עובד יציג אישור מעמד לא עובד מהמוסד לביטוח לאומי, כולל מקבלי הבטחת הכנסה.
 4. מי שפוטר מעבודתו יציג מכתב פיטורים ואישור המוסד לביטוח לאומי על דמי האבטלה.
 5. תנועות בנק לחודשים 10-11-12 /2019 מכל חשבונות הבנק, הפקדות ללא אסמכתא יש להסביר בתצהיר עו"ד.
 6. גרושים - יש להציג הסכם/תעודת גירושים.
 7. פרודים - מעל שנתיים בלבד בתצהיר עו"ד הכולל סעיף בנושא המזונות.
 8. שכיר לפי מסלול 3 חודשים 10-11-12/2019, יצרף בנוסף :
  תלושי שכר ואישורים על כל הכנסה אחרת לחודשים 10-12/2019 לכל הדיירים מעל גיל 18.
 9. שכיר לפי מסלול שנתי, חודשים 1-12/2019, בנוסף יצרףתלושי שכר ואישורים על כל הכנסה אחרת לשנת 2019 (ניתן 106), לכל הדיירים מעל גיל 18
 10. לעצמאיים: שומה לשנת 2019 ממס ההכנסה.
 11. חיילי מילואים מקבלים הנחה של 5% בארנונה

עיריית חריש אישרה הנחה של 5% בארנונה לחייל מילואים פעיל הרשום כמחזיק בפועל בנכס בדירת מגורים וזאת במסגרת התקנות החדשות שפורסמו ב- 27.3.18.

מתן ההנחה היא במסגרת התקנות עליהן חתם שר הפנים; המאפשרות לרשויות המקומיות לקבוע הנחה מקסימלית בשיעור של עד 5% מסכום הארנונה הכללית שהוטלה על מחזיק בנכס, שהוא חייל מילואים פעיל. במסגרת זאת, על משרת המילואים להחזיק בתעודה תקפה של משרת מילואים פעיל/ או אישור רשמי אחר שנתן לו צה"ל.

בהתאם להחלטת מועצת חריש ההנחה תחל מתאריך 1.1.2020

*** ככל שיידרשו מסמכים נוספים - חובה להשלים.

*** לא יתקבלו בקשות להנחה ללא כל האסמכתאות הנדרשות, כולל טופס בקשה מלא וחתום.

תנאים כלליים למתן הנחה מארנונה

 • מבקש הבקשה חייב להיות רשום כ-"מחזיק" בנכס בספרי העירייה. מבקש הבקשה יהיה רשום במרשם האוכלוסין בעיר חריש. במידה וימצא כי התגורר בעבר בעיר אחרת, ימציא מהרשות אישור על אי קבלת הנחה בעיר אחרת.
 • הזכאי ליותר מהנחה אחת יקבל הנחה אחת בלבד, הגבוהה מבניהן.
 • המחזיק בשני נכסים או יותר יקבל הנחה בעבור נכס אחד בלבד.
 • המחזיק בנכס בחלק משנת הכספים, יקבל הנחה בשיעור יחסי למספר החודשים שהחזיק בנכס כבעלים או כשוכר (בכפוף להמצאת חוזה שכירות בתוקף לשנה לפחות).
 • כל בקשה להנחה חובה לצרף צילום תעודת זהות וספח. במקרה בו מגיש הבקשה מיופה כוח, יש לצרף גם אישור ייפוי כוח מהזכאי להנחה.
 • המידע באתר מובא לנוחות בלבד. הנוסח המחייב הוא זה המופיע בהוראות הדין הרלוונטיות, כפי שתהיינה בתוקף מעת לעת.

כל בקשה להנחה חייבת להיות מלווה בטופס הנ"ל.

הסבר לעדכון מס' נפשות לצרכן מים:

מספר הנפשות המדווח על ידי הצרכן לעירייה עפ"י הצהרה בכתב שהעביר צרכן המים לעירייה. טפסים להצהרה על מס' נפשות קיימים באתר האינטרנט של העירייה. צרכן מים שלא העביר הצהרה על מספר נפשות יחשב ויעודכן עפ"י המידע במרשם האוכלוסין.

לביצוע עדכון הנפשות בפועל:
באמצעות אתר העירייה תוכלו לבצע את העדכון באופן ידידותי, מהיר ונוח.
אתר האינטרנט של העירייה > שירותים בקליק > שירותי מים וארנונה בקליק >   יש להזין את מספר ת.ז >  מעבר לטופס המקוון, לעדכון נפשות.  

לבקשתכם זו נדרש לצרף את המסמכים הבאים:

 1. תצלום ספחי תעודת הזהות של כלל המתגוררים בנכס שהינם מעל גיל 18.
 2. לגבי המתגוררים ביחידת הדיור שהם מתחת לגיל 18, יש לצרף צילום ספח של הורה.
 3. אם הבקשה נוגעת למי שאינו מתגורר בכתובת הרשומה במרשם האוכלוסין, יש לצרף מסמכים לאימות מקום המגורים (חוזה שכירות).
 4. במידה והתושב רשום במרשם האוכלוסין בעיר שאינה חריש , יש לצרף אישור (היעדר הקצאה) התאגיד ממקום המגורים הרשום במרשם האוכלוסין (ת.ז) על כך שהמבקשים אינם רשומים בספריו כמי שמתגוררים ביחידת דיור.

בקשה להקלה בחיוב חשבון מים בשל נזילה

במקרים של נזילה, החוק קובע כי עיריית חריש רשאית להפחית את החיוב בגין צריכת המים החריגה ולזכות את הצרכן וזאת בהתקיים כל התנאים הבאים בלבד:

 1. מדובר בצריכה חריגה, כלומר: מדובר בצריכה הגבוהה ב- 150% (פי אחת וחצי) מהצריכה בתקופה מקבילה בשנה שעברה. כאשר מדובר בתושב חדש שלא צרך מים לפני כן, הקביעה האם זו צריכה חריגה, תתבצע בהשוואה לכמות ממוצעת של 30 מ"ק לתקופת חשבון (על פי הנחיות החוק). במקרים אחרים, בהעדר תקופה מקבילה בשנה שעברה עקב תקלת מדידה כלשהי, נמתין במהלך שתי תקופות חיוב נוספות (4 חדשים), והזיכוי יתבצע לפי ממוצע הצריכה בחודשים אלה.
   
 2. הצרכן פנה לרשות המקומית תוך 6 חודשים מתום תקופת החיוב בה ארעה הנזילה. בהתאם לכללי המים ההכרה בצריכה חריגה הנובעת מנזילה תינתן, לכל היותר, בעבור שתי תקופות חיוב רצופות. במקרה כזה, כל הכמות הנוספת על הצריכה הרגילה של הצרכן תחושב ע"פ תעריף מופחת.
   
 3. הצרכן לא קיבל יותר מפעמיים זיכוי בגין נזילה במד מים משויך (דירתי) ב 12 החדשים שקדמו לתקופת החיוב שלגביה מתבקשת הכרה בנזילה, לא קיבל זיכוי במד מים ראשי ב 12 החדשים שקדמו לתקופת החיוב שלגביה מתבקשת הכרה בנזילה.
   
 4. הצרכן הגיש בקשה ערוכה לפי נוסח המצוי בטפסי האתר ( בקשה להקלה בתשלום בגין נזילה סמויה / צריכה משותפת ו/או פרטית) נזילה והצהיר כי מדובר בצריכה חריגה כתוצאה מנזילה שתוקנה וצירף אסמכתאות המעידות על תיקון הנזילה. (במידה ובוצע תיקון עצמי ללא אסמכתא, יש לציין זאת במפורש).

מערכת המים שלי