ועדת ביקורת
תפקיד שם

יו"ר

יוחאי פרג'י

חבר

יוסי גולדמן

חבר

שני גרינברג