ועדת מכרזים
תפקיד שם

יו"ר

יוסי גולדמן

חבר

שני גרינברג

חבר

שלמה פרץ