שלב א' - מידע מוקדם

באפשרותך לפנות למחלקת קידום ורישוי עסקים לצורך קבלת מידע מוקדם בדבר העסק המבוקש הכולל  מידע כללי,בדיקה בנוגע לצורך ברישיון עסק, בדיקה בנוגע לצורך בתוכנית עסק , בנוסף ניתן לקבל מידע על דרישותיהן של הרשויות השונות העסק המבוקש.

המידע שניתן במסגרת הגשת בקשה למידע מקדמי כולל:

 • מידע כללי 
 • בדיקה בנוגע לצורך ברישיון עסק 
 • בדיקה בנוגע לצורך בתכנית עסק 
 • מידע ספציפי נוסף


המידע הכללי שניתן כולל:

 • מידע לגבי תהליך הגשת הבקשה לרישיון עסק. 
 • מידע לגבי גורמי הרישוי שאישורם נדרש לצורך קבלת הרישיון. 
 • מידע לגבי טפסים ומסמכים הנדרשים להגשת הבקשה. ההנחיות למסמכים מותאמים לפי סוג העסק, מיקומו וסיבת הבקשה

  
מהי בדיקה בנוגע לצורך ברישיון עסק? 

בבדיקה בנוגע לצורך ברישיון עסק מתאם המידע מגדיר את סוג העסק על פי צו רישוי עסקים
במידה ונדרש רישיון – מתאם המידע ימסור לך מידע על תהליך הוצאת רישיון לעסק, כולל הליך הבקשה והפניית הבקשה לגורמי הרישוי. 
במידה ולא נדרש רישיון – יסתיים הטיפול. בכל מקרה, גם כאשר העסק אינו נדרש לרישוי עסק, יש לעמוד בדיני התכנון והבניה ובחוקי     העזר העירוניים וכל חיקוק רלוונטי אחר.
  
 

מהי בדיקה בנוגע לצורך בתכנית עסק?

במקרה שהעסק הינו עסק חדש - יש צורך בהכנת תוכנית לעסק. באפשרותך להיעזר בגורמים מקצועיים במחלקת רישוי עסקים לצורך קבלת מידע בנוגע לתוכנית ואופן הגשתה למועצה. במידה ובמקום היה עסק קודם, ניתן לנסות ולאתר את התכנית של העסק הקודם. 

 

מה כולל המידע הספציפי הנוסף? 

 • התאמת שטח העסק לשימוש הנדרש. 
 • צווי סגירה ותלונות שכנים ורשויות שניתנו לעסק הקודם שפעל במקום. 
 • אינדיקציה על הליכים משפטיים קיימים רלוונטיים. 
 • מתן התראה בדבר האפשרות בהוצאת היתר שימוש חורג על פי חוק התכנון והבנייה. 
 • מתן הנחיות ומגבלות תכנון עירוניות כגון, עסקים המוגבלים במספרם, בסוגם או בגודלם, מגבלות אזוריות או פעילות לילית. 
 • הסבר בנוגע לבעיות רישוי צפויות לאור בקשות רישוי קודמות. 
 • היתרים נדרשים - היתר לילה, היתר כסאות ושולחנות, היתר לדוכנים בחג, היתרים להוצאת סחורה וחפצים.  
 • הנחיות להכנת תכנית עסק חדשה או פטור מתכנית חדשה , אם הועברה הבעלות ויש המשכיות בעסק ללא שינויים מבניים.


שים לב! ייתכן ולא כל הנתונים קיימים לצורך מסירתם במעמד מידע מוקדם. המידע המוקדם יימסר בכתב, מיד בגמר הפגישה.

 

מהו מידע מקדמי ? 

על פי חוק רישוי עסקים, באפשרותך לקבל מידע בכתב מוסמך ומלא על דרישותיהן של הרשויות השונות מהעסק המבוקש. המידע ניתן תוך 30 יום מיום הגשת הבקשה.

 

הינך מתבקש לבדוק האם תהליך הרישוי יכלול גם תהליכי רישוי על הבניה בשל אחת מהסיבות הבאות:

העסק יידרש לאישור שימוש חורג. 
אין התאמה בין העסק להיתר הבניה.

במידה וקיימת חריגת בניה, עליך להסדיר את נושא רישוי הבניה מול אגף רישוי ופיקוח במינהל הנדסה.

 

שלב ב' - תכנון העסק והכנת תוכנית

על תוכנית העסק להתבסס על חוק תכנון והבניה, תקנות רישוי עסקים והוראות כלליות, באפשרותך לתאם מראש פגישה לצורך קבלת הנחיות בכל הנוגע לתכנון העסק המבוקש.

 

מה יש לכלול בתוכנית עסק? התכניות יכללו את המפורט להלן:

תוכנית העסק (גרמושקה) חתומה בידי "בעל מקצוע מוסמך" כהגדרתו בחוק. בעל מקצוע מוסמך הוא אדריכל או מהנדס אזרחי (בניין) הרשום בפנקס המהנדסים או הנדסאי בניין או הנדסאי אדריכלות הרשום בפנקס ההנדסאים.


התוכנית תכלול:

 • תרשים סביבה: בקנה מידה של 1:2500 של החלקה בה העסק נמצא, גבול המגרש יודגש בקו אדום עבה.
 • מפה מצבית: בקנה מידה של 1:250 בה מתואר המגרש בו נמצא העסק עם כל מתקניו, המגרש יסומן בקו עבה אדום
 • תכנית העסק: בקנה מידה 1:100 בה יתואר העסק בכל פרטיו: תכנון פנימי, סימוני מידות אורך ורוחב, פתחים ופינות, גובה פנימי של המבנה, פירוט חדרי העסק וייעודם, תכנון הריהוט, המערכות השונות והמתקנים הפנימיים, לרבות מערכות לטיהור שפכים או להפרדת שומנים, מתקני אוורור ומיזוג אויר, מיקום קבועות סניטאריות, שירותים, מערכות קולטי עשן, ריח, מתקנים לאצירת אשפה ומחזור, ארובה, מז"ח,
 • חתכים: שני חתכים לפחות של העסק, ניצבים זה לזה החתכים יתארו את המבנה האנכי של העסק. 
 • לבתי אוכל: יידרש סידור פנים העסק (בקנה מידע של 1:50)  בצירוף פרשה טכנית.
  תוכניות מורכבות ותוכניות של עסקי מזון מומלץ לקבל חוות דעת מקדמית ממשרד הבריאות.
  לעסקים להם פוטנציאל למטרדים ומפגעי זיהום אויר תידרש בדיקה ואישור מוקדם של היחידה הסביבתית עבור סידורים ומערכות למניעת מטרדים, כולל בור מפריד שומנים.
 • אשפה: בעסקים להם אשפה רבה יידרש אישור התוכניות ע"י מהנדס התברואה לגבי סידורי פינוי אשפה, פירוט מתקני האשפה ודרך הוצאתם לרחוב.
  מידע מוקדם לכמות מיכלי האשפה והמחזור הדרושים לפי סוג עסק ניתן לקבל באגף ש.פ.ע. מחלקת התברואה במועצה.


כל עסק חייב לעמוד ב"חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות" -  ובעל העסק נדרש בתוכנית העסק להחתים מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה – שאכן בוצעו בעסק כל הסידורים הנדרשים לאנשים עם מוגבלויות. 


הנחיות להכנה והגשת תוכניות עסק

 • תרשים סביבה
 • תרשים מגרש
 • תרשים העסק בקנה מידה כמפורט בהנחיות להכנת תוכנית עסק
 • חתכים


דגשים מיוחדים לתוכנית עסק: 

 • עסק של עינוג ציבורי ועסקים עם ריכוז גדול של קהל: נדרש לשלב בתכנית העסק גם תכנית בטיחות שתוכן ותיחתם בידי מהנדס בטיחות, ואליה יצורף נספח בטיחות בכתב באשר לסידורי הבטיחות.
 • עסקי מזון ובתי אוכל: בתכניות של בתי אוכל יש להוסיף תיאור של המטבח ותכנונו המפורט (בקנה מידה של 1:50 ולצרף פרשה טכנית כחלק מתוכנית סניטארית לבתי אוכל אגף רישוי עסקים יעביר תכניות לעסקי מזון לאישור מוקדם של משרד הבריאות.
 • מפעל מסוכן: נדרש "תיק מפעל מסוכן" על פי הוראות הרשות לאיכות הסביבה. 


התכניות יוגשו בגיליון אחד רציף – מקופל כ"גרמושקה" – בחמישה עותקים.

 

הגשת תוכנית עסק לאישור: 

עם הכנת התכנית (לכל הפחות ברמה של תכנון ראשוני), יש להגיע לפגישה עם מהנדס התכנון או תברואנית לצורך בדיקתה. במידת הצורך, מהנדס התכנון/תברואנית ינחה את המגיש באופן מפורט וספציפי לתיקון התוכנית.

ניתן להשאיר את התוכנית לבדיקה במשרדי המחלקה לקידום ורישוי עסקים.

 

שלב ג' - הגשת בקשה

תהליך קבלת רישיון עסק, מהם המסמכים הנדרשים, תשלום אגרת בקשה לרישיון עסק, מהו תהליך בדיקת הבקשה ואישורה, סטאטוס טיפול הבקשה.

 

באלו מקרים יש להגיש בקשה לרישיון עסק?

עסק חדש, חידוש רישיון, החלפת בעלות, תוספת שותף, יציאת שותף, שינוי שם בעלים, שינוי מנהלים בחברה, שינוי מהות העסק, תוספת פריט, ביטול פריט, הגדלת שטח והקטנת שטח.


על הגשת הבקשה לרישיון לכלול:

 • טופס הגשת בקשה לרישיון חתום על ידי מבקש הרישיון עם חותמת החברה לעסק של חברה בע''מ. 
 • תוכנית עסק (קיימת או חדשה) חתומה על ידי בעל מקצוע מוסמך ומאושרת על ידי מהנדס התכנון. 
 • תוכנית בטיחות (בהתאם להנחיות מהנדס תכנון אם יידרש 
 • שובר תשלום אגרת בקשה לרישיון עסק חתום בקופת המועצה (את השובר יש לקבל אצל מתאמת המידע באגף רישוי עסקים). 
 • מספר לקוח בארנונה - מספר חוזה ארנונה. 
 • חוזה שכירות. 
 • תעודת זהות + צילום תעודת הזהות. 
 • אישור רשם החברות + מינוי מנהלים בחברה (רק לעסקים שהם חברה בע"מ 
 • מסמכים מצורפים נוספים שנדרשו על ידי האגף לרישוי עסקים.


יש להקפיד על מילוי טופס הבקשה במלואו, לרבות פרטים ליצירת קשר עם בעל העסק - דוא"ל ומספר טלפון נייד. את הבקשה יש למסור מחלקת קידום ורישוי עסקים.

 

מה נדרש לעשות במקרה של העברת בעלות כאשר בעל העסק נפטר ויש במקומו יורשים?

העברת בעלות לעסק מחייבת הגשת בקשה להחלפת בעלים, עם כל המסמכים הנדרשים להגשת בקשה להחלפת בעלים שהם יורשים של בעלים קודמים, נדרשים להציג מסמכים נוספים לטופס הבקשה והם: 
תעודת פטירה 
צוואה שבו מציינים מי הם היורשים החוקיים, או מכתב מעו"ד המאשר מי הם היורשים.

 

דגשים מיוחדים עבור בקשות דחופות:  

 • בשלב הגשת הבקשה לרישיון יש לציין אם קיימת דחיפות מיוחדת לטיפול בבקשה מהטעמים הבאים:
 • העסק ממתין לרישיון בטרם ייפתחו שעריו. 
 • העסק נתון בהליך משפטי או שניתן צו סגירה בבית משפט. 
 • הרישיון דרוש לשחרור סחורה מהנמל. 
 • הרישיון חיוני לחוזה מיוחד שבלעדיו ייפגע העסק קשות.

 

בדיקת הבקשה ואישורה לצורך המשך התהליך

רשות הרישוי תדון בבקשה בתוך 21 יום ותחליט באשר להמשך תהליך הרישוי. במקרה של החלטה להפסיק בתהליך הרישוי, יימסר למגיש הבקשה סירוב וינומקו הנסיבות לסירוב.

רשות הרישוי רשאית לסרב לקבל בקשה לרישיון אם לא צורפו לבקשה המסמכים הדרושים. הסירוב יימסר בכתב ומנומק.
  
אישור הבקשה בידי גופי הרישוי 


לאחר קליטת הבקשה בידי רשות הרישוי, תועבר הבקשה לקבלת חוות דעת של כל גופי הרישוי, נותני האישורים הנדרשים על פי הצו וגורמים נוספים על פי הצורך.

 

מיהם הגופים המאשרים הוצאת רישיון עסק?

על פי חוק רישוי עסקים ותקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) , נדרש העסק לקבל את אישורם של גופי רישוי עירוניים ושל "נותני אישור", שהם משרדים ממשלתיים שנקבעו בחוק רישוי עסקים, ואישורם הוא תנאי לקבלת רישיון העסק.

הבקשה לרישיון עסק מוגשת לרשות הרישוי העירונית, ולבקשה יש לצרף תכנית עסק חתומה בידי "בעל מקצוע מוסמך" כהגדרתו בחוק. בעל מקצוע מוסמך הוא אדריכל או מהנדס אזרחי (בניין) הרשום בפנקס המהנדסים או הנדסאי בניין או הנדסאי אדריכלות הרשום בפנקס ההנדסאים.

 

גופי רישוי עירוניים שאישורם נדרש:

 • המחלקה לביקורת תכניות ושימושים חורגים באגף ההנדסה 
 • המחלקה לקידום ורישוי עסקים. 
 • אגף ש.פ.ע. מחלקת התברואה בכל הנוגע לסידורי אשפה ומחזור. 
 • אגף ש.פ.ע ווטרינר העירוני בהתאם לצורך
 • היחידה הסביבתית בכל הנוגע להיבטים סביבתיים מפגעים רעש, זיהום אוויר, 


כדי להתכונן לביקורת של מפקח/ת  מחלקת קידום ורישוי עסקים, ניתן למצוא במאגר טפסי רישוי עסקים את כל סוגי הצ'ק ליסט לבדיקת כל סוגי העסק.  

 

גופים ממשלתיים שאישורם נדרש:

צו רישוי עסקים קובע את נותני האישור הנדרשים לכל עסק.

נותני האישור הממשלתיים הם:

 • המשרד להגנת הסביבה מחוז צפון - חיפה   
 • משטרת ישראל 
 • משרד התמ''ת מחוז צפון חיפה.
 • משרד הבריאות באמצעות לשכת הבריאות המחוזית חדרה.
 • אגף הרוקחות במשרד הבריאות
 • כיבוי אש  - חדרה.


משרדי ממשלה נוספים שאישורם יידרש לעסקים מיוחדים:

 • משרד התחבורה לעסקים לטיפול ברכב.
 • משרד התשתיות לנושאי דלק וגז.
 • משרד החינוך התרבות והספורט לרישוי קייטנות ומכוני כושר.


כל גוף רישוי יערוך ביקורת בעסק ויכין דוח על הנושאים המחייבים תיקון. על מנת שבעל העסק ידע מראש מה ייבדק ובאילו תנאים על העסק לעמוד, הביקורות תתבססנה על רשימת תיוג ומפרטים אחידים המותאמת לסוג העסק ולבקשות בעל העסק.

לתשומת לבך: רשות הרישוי תקבע את הגופים שאישורם נדרש לרישיון לעסק, והיא תפנה אליהם את הבקשה לקבלת חוות דעת.

   
הזכות להשגה:

 • מבקש רישיון או בעל עסק רשאי להגיש השגה, שהיא בעצם ערעור על סירוב למתן רישיון או היתר זמני או היתר מזורז, ועל תנאים או מסמכים הנדרשים ממנו. 
 • השגה תוגש בטופס 9 בתקנות רישוי עסקים, להשגה יצורף אישור על תשלום אגרה.
 • לא ניתן להגיש השגה על דרישה שנקבעה בחיקוק, כולל בחוק עזר עירוני. 
 • רשות הרישוי אינה רשאית לקבל השגות על דרישות או על החלטות של נותני האישור. יש להפנות את המשיגים להגיש השגה לנותן האישור הרלוונטי. דרכי הגשת השגה לנותני האישור השונים יפורסמו בעתיד באתר האינטרנט ממשל זמין. 


פרטים והרחבה בנושא השגה מופיעים בתקנות רישוי עסקים פרק ד 2.  
  

במהלך הבדיקה ההנדסית לעיתים נמצא כי השימוש המבוקש לעסק אינו תואם את השימוש על פי היתר הבניה או את רשימת השימושים המותרים על פי תוכנית המתאר המוטל על המקום (תב"ע). לשם כך, נדרש בעל העסק להוציא היתר לשימוש חורג מאת הוועדה המקומית לתכנון ולבניה.

הטיפול בקבלת היתר לשימוש חורג הוא באחריות בעל העסק ויתבצע מול אגף תכנון והנדסה במסגרת תהליך הרישוי, לבקשת בעל העסק.

דוגמאות למקרים המצריכים היתר שימוש חורג: הפיכת דירת מגורים למספרה, שינוי מבנה תעשייה למסעדה ועוד.

 

שלב ד' - הנפקת הרישיון

מידע על סוגי הרישיונות שמנפיקה הרשות, תנאים לקבלת רישיון עסק ותנאים ברישיון העסק, תהליך הוצאת רישיון עסק או היתר זמני , מתי וכיצד מתבצע הליך חידוש רישיון תקופתי ומה מחייבים שינויים בעסק או שינוי בעלות.


סוגי הרישיונות שמוציאה רשות הרישוי:

 1. היתר זמני: היתר לניהול העסק שתוקפו לא יעלה על שנה ובו ייקבעו התנאים, שבמידה וימולאו, רשות הרישוי תוכל להעניק רישיון עסק. היתר זמני יינתן לעסק שטרם השלים את כל הדרישות של גופי הרישוי ובתנאים שנקבעו בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) תשס"א- 2000. 
 2. רישיון לעסק :

רישיון תקופתי: רישיון שיינתן לתקופה של שנה אחת או שלוש שנים או חמש שנים או 15 שנה. רישיון עסק תקופתי שיחודש מעת לעת לא יהיה תקף ללא תשלום האגרה הקבועה.
רישיון זמני: רישיון שיינתן לתקופה הקצרה מהמוגדר בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) תשס"א- 2000 אך לא פחות משנה.
רישיון זמני (מטבעו): רישיון שיינתן לעסק שהוא זמני מטבעו כמו אירוע חד-פעמי, קרקס וכיוצא באלה. תוקפו של הרישיון נקבע.

בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) תשס"א- 2000 והוא משתנה מעת לעת.

כפל רישיון: כפל רישיון ניתן לבעל עסק המצהיר שהרישיון שהיה ברשותו והוא בתוקף אבד או  נשרף או נרטב וכד', או במקרה שלא קיבל את הרישיון בדואר. הנפקת כפל רישיון כרוכה בתשלום של מחצית מאגרת הרישוי.

עבור עסק שאושר לו היתר לשימוש חורג, תוקף הרישיון לא יעלה על תקופת תוקף ההיתר לשימוש החורג.

שימו לב! בסמכות רשות הרישוי לבטל רישיון עם הליך שימוע כמתחייב בחוק. לפרטים על הליך שימוע באגף רישוי עסקים לרישיון

 

טופס הרישיון 

ברישיון שיינתן מטעם רשות הרישוי יצוינו הפרטים הבאים: העיסוקים המותרים בעסק על פי החוק והסכמת רשות הרישוי, שמות הבעלים הרשומים בעסק, שטח העסק, כתובת העסק, תוקף הרישיון ותוקף שימוש חורג (במידה וקיים).
בנוסף לאלה – ייכתבו ברישיון התנאים שקבעו רשות הרישוי ונותני האישור לניהול העסק, דרישות שיש למלא במהלך ניהול העסק.

 

חוק רישוי עסקים קובע שלושה סוגי תנאים:

 1. תנאי מוקדם: תנאי מוקדם הוא תנאי שמציבים רשות הרישוי או נותני האישור בטרם ניתן הרישיון וחובה לקיימו בטרם יינתן רישיון    העסק. 

 2. תנאי ברישיון: תנאי ברישיון או בהיתר הזמני. יש לקיימו דרך קבע בעת הפעלת העסק. 

 3. תנאי נוסף ברישיון:  תנאי שיתווסף לרישיון מטעם רשות הרישוי לאחר שהוצא רישיון לעסק.

לבעל העסק יש אפשרות לערער על התנאים שנקבעו, כולם או מקצתם, בפני רשות הרישוי, ואם לא נענה יוכל לפנות לבית המשפט לעניינים מנהליים 
  

הוצאת רישיון עסק או היתר זמני 

מרגע שכל גורמי הרישוי אישרו, מתאמת המידע ינפיק את הרישיון ויעבירו לבקרה ולאישור סופי של מנהל המחלקה ומנהל האגף. המערכת תשלח הודעת דוא"ל לבעל העסק כדי ליידע אותו כי הרישיון שלו אושר. בעל העסק חייב לחתום על שובר התשלום, ובו הצהרה כי לא חלו שינויים בעסק לעומת הפרטים שאושרו. רישיון זמני יימסר לבעל העסק עפ"י תיאום מראש, לאחר שחתם על תצהיר לפיו הוא קרא והבין את כל התנאים שיש למלא על מנת שיהפוך ההיתר הזמני לרישיון עסק רגיל.

רישיון העסק הינו בר תוקף רק לאחר ששולמה האגרה בשובר התשלום (וצורפה לרישיון).

הצגת הרישיון בעסק על פי התקנות, יש להציג את הרישיון במקום גלוי בעסק לעיונו של כל לקוח.
חידוש רישיון תקופתי:

90 יום לפני תפוגת תוקף הרישיון תפנה רשות הרישוי מיוזמתה לכל גופי הרישוי שאישורם נדרש, ותבקש את חוות דעתם בדבר חידוש הרישיון.

כל אחד מגופי הרישוי יפנה לעסק ביוזמתו, יערוך ביקורת בעסק וייתן את אישורו להארכת תוקף הרישיון, או שיודיע לבעל העסק ורשות הרישוי מהם התנאים והדרישות לאישור.

על בעל העסק למלא במהירות את הדרישות ולהודיע לעורך הביקורת על תיקון הליקויים שנמצאו בעסק. תיקון הליקויים במהירות ודיווח בזמן לעורך הביקורת הם תנאי הכרחי לחידוש הרישיון.

לעסק שלא יבצע את דרישות גופי הרישוי, תישלח הודעת סירוב, ובעקבותיה תוגש נגד בעל העסק תביעה משפטית בגין ניהול עסק ללא רישיון.
משהוחלט על חידוש, יישלח רישיון העסק בדואר או על ידי שליח עד בית העסק. 

לרישיון יצורף שובר לתשלום האגרה בבנק. רישיון ללא חותמת הבנק או הדואר המעידה על תשלום האגרה, אינו בר תוקף.

רישיון שלא חודש הופך אוטומטית להיתר זמני עד תקופה של שנה, כל עוד לא חידשה רשות הרישוי את הרישיון או שבנוגע סירבה לבקשה להארכת תוקף הרישיון.
  
 

שינויים בעסק: 

כל שינוי בעסק קיים מחייב הגשת בקשה חדשה לרישיון עסק.

שינויים בעסק כוללים:

 • תוספת או צמצום בשטח העסק. 
 • שינויים פנימיים וחיצוניים בתכנית העסק. 
 • תוספת או צמצום של סוגי העיסוקים.

  
שינוי בעלות:  

 • שינוי בעלות מחייב הגשת בקשה לשינוי בעלות על העסק.
 • שינוי בעלות מהווה כל העברה של בעלות או ניהול בעסק לאדם או לגוף אחר מזה הרשום ברישיון העסק או בבקשה לרישיון:
 • תוספת של שותף בעסק. 
 • פרישה של שותף מן העסק. 
 • העברת הבעלות לאחר. 
 • הכנסת מנהל קבוע לעסק. 
 • שינוי שם החברה אצל רשם החברות. 
 • מכירת הזכויות לחברה אחרת.


סגירתו של העסק או העברתו לאחר מחייבת הודעה של בעל העסק לאגף רישוי עסקים.