ועדת הנחות בארנונה
תפקיד שם

יו"ר

שלמה פרץ

חבר

יוחאי פרג'י

יועמ"ש

יועמ"ש 

גזבר/מי מטעמו

גזבר/מי מטעמו

מנהל מחלקת רווחה

מנהל מחלקת רווחה