הרב דוד פרטוש

ברכת ה' עליכם!

הפקדתם בידינו את היקר לכם מכל.

אנחנו ניגשים למלאכתנו, לחינוך ילדכם, מתוך אחריות גדולה ומחויבות

להוביל כל תלמיד לגילוי ומיצוי הכוחות הטמונים בו ובמטרה להפיק

מעצמו את המיטב בדרך נעימה וביחס אישי לכל תלמיד.

תלמוד תורה חזון שמעון, מחויב למקד את עשייתו החינוכית, שתשתרש בנפש הילד

ושיהפוך למהות של דרך ארץ ובגרות והחינוך לאהבת ד' תהיה ללא פשרות בגדרי אורח

החיים החרדי ומתוך פיתוח כישורים ומיומנויות כלליות במקצועות השונים.

מטרות ביה"ס בשנה"ל הבאה:

  • הקפדה בהבנת הלימוד לכל התלמידים בתוכנית הלימוד הייחודית שפיתחתי במהלך השנים

בעבודתי כמחנך ומנהל תוך שיפור בקיאות התלמידים בספרי התנ"ך והמשנה והגמ'.

  • טיפוח אקלים מיטבי.
  • שיפור הישגים לימודיים במקצועות השונים.
  • טיפוח וחיזוק הקשר בין בית הספר לקהילה.

שיטת הלימוד: הלימוד הינו בשיטה המשלבת את שיטת "זכרו" בסדר הנלמד בפרקטיקת

השינון אך מתקדמת בחזרה ושינון של באור הנלמד מתוך המילים ובע"פ כשיטה הרגילה

המסורה בידינו מזה דור כך שכל תלמיד יבין את הנלמד על בוריו, ובנוסף ישננו התלמידים

בתחילת כל שיעור את הנלמד בשיעור הקודם, ובסוף שיעור על הנלמד בשיעור הנוכחי, וכך

בכל יחידת לימודים, וכן בכל קטע בלימוד יוודא הרב אם הקטע הובן אצל כל התלמידים ע"י

מבדק קצר.

בלימודי הקודש ישננו התלמידים מתוך המילים, ובמקצועות העזר לקודש ישננו התלמידים

בע"פ את כללי הנלמד ויתרגלו בת"ת ובבית מתוך החוברת את הנלמד בכיתה.

כך יצאו התלמידים עם קניין לימודי ויהנו מסיפוק הנלמד ויפיקו ממנו תועלת מרבית.

אנו מאמינים ורוצים שכל הילדים בשנות לימודם בת"ת ילמדו ויסיימו לפחות פעמיים את כל

חמישה חומשי תורה וכן את כל סדר מועד במשניות תוך הקנייה מוחלטת בדרכי לימוד הגמ'.

נישא תפילה לריבונו של עולם שיהיה בעזרנו בכל אשר נפנה ונציב מול עיננו את הפסוק

המופיע בפרשת ואתחנן: "וזכרת את ה' אלוקיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל....."

ונזכה לחנך את ילדינו ש"גם כי יזקין לא יסור ממנה"

נאחל ברכה והצלחה לכל צוות הרבנים, התלמידים וההורים.

מאחל, הרב דוד פרטוש

מנהל ומייסד הת"ת