תלמידי החינוך הרגיל עם צרכים רפואיים הדורשים טיפול פולשני בשגרה או השגחה במצב מסכן חיים, ועומדים בקריטריונים הנדרשים לכך, זכאים לסיוע רפואי במסגרת ימי הלימודים ופעילויות משרד החינוך בחופשות.

הקריטריונים לסיוע לתלמידים  

מדינת ישראל מכירה בזכויותיהם של תלמידים בעלי צרכים רפואיים ייחודיים ללמוד במסגרות חינוכיות רגילות, תוך קבלת סיוע בביצוע טיפולים פולשניים או פעולות למניעת מצבים מסכני חיים. הנושא מוסדר בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות 11/13 - "מלווה אישי לתלמיד עם צרכים רפואיים ייחודיים בחינוך הרגיל (סייעת רפואית)". לפרטים נוספים ראו כאן.

הקריטריונים לסיוע לתלמידים:

טיפול פולשני בשגרה -התלמיד זכאי לסיוע רפואי אם במסמך רפואי הוגדר כי נדרש סיוע באחת מהפעולות הבאות:

  1. מתן חמצן.
  2. שאיבת הפרשות דרך טרכאוסטום.
  3. צנתור שלפוחית השתן.
  4. ניטור רמת הסוכר והזרקת אינסולין.
  5. הזנה דרך זונדה או גסטרוסטום.

 

השגחה לשם מניעת סכנת חיים מיידית -על פי מסמך רפואי שתוקפו לא יאוחר משישה חודשים מרגע הגשת הבקשה לסיוע, הקובע את קיומו של אחד המצבים הרפואיים הבאים:

  1. אלרגיה מסכנת חיים למוצרי המזון הבאים: חלב, שומשום, בוטנים, אגוזים, שקדים, ביצים ודגים.
  2. אפילפסיה לא מאוזנת שאינה ניתנת לאיזון תרופתי.
  3. לאחר השתלת איברים או קוצב לב.
  4. הפרעת קרישה חמורה עם נטייה לדימום לא מבוקר.

 

שלב ראשון: הגשת הבקשה ע"י ההורים

ניתן להגיש את הבקשה עבור כל תלמיד העומד בקריטריונים המזכים אותו בסיוע להגשת הבקשה יש לצרף:

חוות דעת רפואית עדכנית שבה מוטבע תאריך של לא יותר משישה חודשים הקודמים לתאריך הגשת הבקשה מרופא מקצועי מטפל (רופא ממומחה בלבד), המפרט את מהות המצב הרפואי ואת הטיפול הנדרש במהלך שעות הלימוד במוסד החינוכי.

במקרים של בקשה לטיפול פולשני - חוות דעת תפקודית.

לתשומת ליבכם,

אין להעסיק הורה או בן משפחה כסייעת רפואית.

אין אפשרות לשתי סייעות רפואיות בכיתת גן או בכיתה אחת, הכול בהתאם להנחיות הוועדה.

 

שלב שני: החלטת הוועדה

לאחר דיון בבקשת הסיוע, תקבל הוועדה החלטה שתכלול את תשובתה ואת המלצתה בנוגע לבקשת הסיוע וכן את היקפו ומהותו של הסיוע. אם יאושר הסיוע, יועברו אישור ההעסקה לרשות שבה נמצא המוסד החינוכי שבו לומד התלמיד.

היקף הסיוע המאושר יתייחס לשעות הלימוד הפורמליות של התלמיד בהתאם להקצאת שעות הלימוד של משרד החינוך ופעילויות המשרד במהלך החופשות.

הרשות תגייס סיוע בהתאם להקצאת השעות, סייע/ת יעברו תדרוך בקופת חולים יחד עם הורי הילד.

 

שלב שלישי: ערעור על החלטת הוועדה

אם המבקשים מעוניינים להגיש ערעור על החלטת הוועדה, יתאפשר הדבר דרך הרשות המקומית. במהלך כל השנה.

לבקשה יש לצרף חוות דעת רפואית חדשה מרופא מומחה בלבד. אם הערעור יוגדר כחריג, הוא יועבר לטיפולה של ועדת הערר.