חובת הביקור במוסד חינוך מוכר, ובכלל זה לימודים לפי תכנית היסוד, מטרתה לפתח אצל התלמידים: ידע בסיסי, השכלה, מיומנויות למידה, כישורי חיים וערכי חיים משותפים
שיאפשרו לכל אחד מהם לתפקד בחיים עצמאיים בחברה ולפתח את אישיותו ואת עצמיותו באופן המלא ביותר.
מתפקידו של בית הספר ליצור, ככל האפשר, תנאים לימודיים, חינוכיים, רגשיים וחברתיים המותאמים ליכולותיו ולנטיותיו של התלמיד,
תנאים המתאימים לצרכיו ולכישרונותיו כמו גם לקשייו, באופן שיתאפשר לו לממש את יכולותיו הקוגניטיביות, הרגשיות והחברתיות.


חובה על ההורים לרשום ילד או נער במוסד חינוך מוכר לפי תקנות הרישום. בנוסף חובה עליהם לדאוג שרצף לימודיו של הילד או הנער במוסד החינוך לא ייפגע במהלך כל תקופת לימודיו. בצד חובתם של ההורים, חובה על רשות החינוך המקומית להבטיח את לימודיו של ילד או נער במוסד חינוך מוכר. בנוסף על אלה, מחובתם של רשות החינוך המקומית ושל מוסדות החינוך לנקוט צעדים ופעולות להכלתו של הילד או הנער במוסד החינוך ולהבטיח את התמדתו ואת המשך לימודיו במסגרתו

קצין ביקור סדיר (קב"ס) הוא אדם שהוסמך על ידי שר החינוך ברשומות להיות קצין ביקור סדיר לצורך קיום חוק לימוד חובה.
חוק חינוך חובה חל מגיל 3 ועד 18.

מטרות

  1. לדאוג ליישום מדיניות משרד החינוך והמדיניות העירונית, לטפל בכל תלמידי העיר ולמצוא פתרונות הולמים לכל תלמיד ותלמיד
  2. לטפל במניעת נשירה של תלמידים מבתי הספר
  3. לאכוף את חוק לימוד חובה

יעד:

 להוביל את מערכת החינוך העירונית לטיפול תומך בכל התלמידים בעיר מגן חובה ועד סיום כיתה י"ב, ללא נשירה

טופס ויתור על סודיות חינוכית/טיפולית/רפואית - ביקור סדיר

נוהל ביקור סדיר המלא

טפסי פנייה לקב"ס חריש

טופס פניית גננות לקב"ס חריש

טופס פניה של צוות המוסד החינוכי לקב"ס חריש

טופס פנייה של הורים לקב"ס

פנייה של קב"ס מרשות אחרת

מכתב רשום של מנהל המוסד החינוכי להורים על היעדרות ילדם מלימודים

מכתב ממנהל המוסד החינוכי למנהל המחלקה לחינוך ברשות המקומית

נוהל יציאה מהארץ

לוח זמנים נוהל ביקור סדיר

דרכי התקשרות עם קציני ביקור סדיר:

שירה הר צבי- קב"ס תלמידי פנים shira@harish.muni.il 046186373

אורי רפאלי- קב"ס תלמידי חוץ Uri.r@harish.muni.il 052-6541699