ועדת זכאות ואפיון

ועדת זכאות ואפיון פועלת מכוח חוק חינוך מיוחד והיא קובעת את זכאותו של תלמיד עם צרכים מיוחדים לשירותי חינוך מיוחדים, וכן את היקף סל השירותים שיינתן לו לפי רמת תפקודו.

 • הוועדה מוסרת להורי התלמיד מידע לגבי השירותים שהתלמיד זכאי לקבל בכל מסגרת חינוכית שבה ילמד.
 • ההורים יכולים לבחור את סוג המסגרת שבה ילמד התלמיד מבין 3 האפשרויות הבאות:
  • כיתה רגילה במוסד חינוך רגיל
  • כיתה במוסד חינוך רגיל שניתנים בה שירותי חינוך מיוחדים
  • מוסד חינוך מוכר שניתנים בו שירותי חינוך מיוחדים
 • הוועדה מתקיימת ברשות המקומית שבה רשום התלמיד על-פי תעודת הזהות של הוריו.

הנוכחים בדיון בוועדה

 • הרכב הוועדה כולל:
  • עובד משרד החינוך שהוא בעל מומחיות, ניסיון והכשרה בחינוך מיוחד (יו"ר הוועדה).
  • מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית, או נציג שלו שהוא בעל ניסיון או הכשרה בחינוך מיוחד.
  • מפקח כולל על החינוך המיוחד ומפקח כולל לחינוך רגיל, או נציגיהם.
  • פסיכולוג חינוכי מטעם הרשות המקומית.
  • נציג הורים - הורה לתלמיד עם צרכים מיוחדים שנבחר מתוך רשימות ארגוני הורים שהוכרו לשם כך על-ידי שר החינוך.
 • לדיון בוועדה יוזמן חבר מהצוות הרב-מקצועי במוסד החינוך שבו לומד התלמיד.
 • חובה להזמין את הורי התלמיד ואת התלמיד, ולאפשר להם או לנציג מטעמם להשמיע את דבריהם ולהגיש מסמכים וחוות דעת מטעמם.
 • הוועדה יכולה להזמין מיוזמתה אנשי מקצוע מתחומים שונים. ההורים רשאים לבקש השתתפות של רופא מומחה או עובד סוציאלי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • תלמיד עם צרכים מיוחדים עם אחת או יותר מהמוגבלויות הבאות: מוגבלות על רצף האוטיזם, עיוורון או מוגבלות בראייה, חירשות או מוגבלות בשמיעה, מוגבלות שכלית התפתחותית, מוגבלות פיזית, הפרעות נפשיות או מחלות ותסמונות נדירות.

 • תלמיד עם צרכים מיוחדים עם אחת או יותר מהמוגבלויות הבאות: לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז, הפרעות התנהגותיות ורגשיות, עיכוב התפתחותי או שפתי או חשד למוגבלות שכלית התפתחותית, שמתקיים לגביו אחד מאלה:

  • הוריו ביקשו דיון בוועדת זכאות ואפיון.

  • רמת התפקוד שלו נמוכה.

  • התלמיד לומד במסגרת חינוך רגיל, עבר תהליך של התערבות ותמיכה לקידום תפקודו במוסד החינוך, והמוסד אינו בטוח לגבי רמת תפקודו.

שלבי ההליך

 • הפניית תלמיד לוועדת זכאות ואפיון יכולה להיעשות על-ידי הורה, מוסד חינוך מוכר, רשות החינוך המקומית, ארגון ציבורי העוסק בטיפול בתלמידים עם צרכים מיוחדים או כל גורם טיפולי אחר.
 • הפניית תלמיד לוועדה תיעשה עד ה-31 במרס, בכל שנה. דיוני הוועדה מסתיימים לכל המאוחר ב-15 במאי באותה שנה לגבי תלמידי בתי ספר, ולכל המאוחר ב-31 במאי לגבי תלמידים הלומדים בגני הילדים או עולים לכיתה א'.
 • לפני הדיון בוועדה יעביר לה מוסד החינוך שבו לומד התלמיד מידע על התלמיד ואת חוות דעתו לגביו.
 • הוועדה תזמין את הורי התלמיד ואת התלמיד ותמסור להם, לפחות 14 ימים לפני מועד הדיון, כל מסמך שנמצא בידי הוועדה ועשוי לשמש אותה בדיונים ובהחלטה.
 • דיוני הוועדה יירשמו בפרוטוקול שיימסר להורים ככל האפשר עם תום הדיון, ולכל היותר עד 14 יום לאחר הדיון או לאחר שהתקבלה ההחלטה (המוקדם מביניהם).

החלטת ועדת זכאות ואפיון

 • ועדת זכאות ואפיון קובעת את זכאותו של תלמיד עם צרכים מיוחדים לשירותי חינוך מיוחדים, ואת היקף סל השירותים שיינתן לו לפי רמת תפקודו ולפי צרכיו.
 • הוועדה קובעת את רמת התפקוד והצרכים של התלמיד בהתאם למצבו, בין השאר בתחומים האלה: קוגנטיבי, לימודי, שפתי, רגשי, חברתי, עצמאות תפקודית והתארגנות, ותקשורת.
 • הוועדה תיידע את הורי התלמיד לגבי השירותים שהתלמיד זכאי לקבל בכל מסגרת חינוכית שבה ילמד, מבין מסגרות אלה:
  • כיתה רגילה במוסד חינוך רגיל
  • כיתה במוסד חינוך רגיל שניתנים בה שירותי חינוך מיוחדים
  • מוסד חינוך מוכר שניתנים בו שירותי חינוך מיוחדים

בחירת סוג המסגרת החינוכית

 • לאחר קבלת המידע מהוועדה, ההורים רשאים לבחור את סוג המסגרת שבה ילמד התלמיד מבין 3 האפשרויות.
 • על ההורים להודיע לוועדת הזכאות והאפיון על בחירתם בתוך 14 ימים מהיום שנודע להם על קביעת הוועדה. אם ההורים לא יודיעו על בחירתם במועד, הוועדה רשאית להחליט על סוג המסגרת החינוכית המתאימה לילד. על-פי החוק, במקרה שבו הוועדה מחליטה על המסגרת החינוכית, עליה לתת עדיפות לשילוב הילד במוסד חינוך רגיל.
 • הוועדה רשאית להחליט על השמת התלמיד במסגרת חינוכית שונה מזו שבחרו ההורים אם התקיימו כל התנאים הבאים:
  1. יש חשש ממשי שהשמת התלמיד במסגרת חינוכית על-פי בחירת ההורים תביא לפגיעה ממשית בשלומו או בשלומם של אחרים.
  2. ההחלטה נעשתה על סמך חוות דעת של גורמים טיפוליים, ואם התלמיד לומד במוסד שיקומי, גם על סמך מידע בכתב מהמוסד השיקומי שבו הוא לומד.
  3. ניתנה להורים הזדמנות להשמיע את עמדתם בתוך 14 ימים מהיום שבו התקבלה הודעת ההורים על בחירתם.
  4. ההחלטה אושרה על-ידי מנהל האגף לחינוך מיוחד במשרד החינוך או סגנו.

דיון חוזר

 • מדי 3 שנים נערך בוועדה דיון חוזר בעניינו של התלמיד, ביוזמת מנהל המוסד החינוכי שבו הוא לומד.
 • בדיון החוזר הוועדה יכולה לדון על-סמך מסמכים בלבד, מבלי לזמן את ההורים. אם הוועדה דנה על סמך מסמכים בלבד, היא אינה רשאית להחליט על השמתו של התלמיד במסגרת שונה מזו שבחרו ההורים.
 • דיון חוזר יכול להיערך גם לפני שעברו 3 שנים, בתנאי שחלפה שנה ממועד ההחלטה הקודמת בעניינו של התלמיד, והדיון נקבע:
  • ביוזמת מנהל המוסד החינוכי שבו לומד התלמיד
  • לבקשת ההורים
  • לבקשת ארגון ציבורי שהוכר לכך על-ידי שר החינוך
 • הורי התלמיד, מנהל המוסד החינוכי וארגון ציבורי רשאים להביא את עניינו של התלמיד לדיון חוזר בוועדת זכאות ואפיון פעם אחת לפני שחלפה שנה ממועד ההחלטה הקודמת בעניינו. אם מעוניינים לערוך דיון חוזר יותר מפעם אחת לפני שחלפה שנה, יש צורך לקבל לכך את אישור מנהל המחוז במשרד החינוך.

ועדת השגה

 • על החלטת ועדת זכאות ואפיון ניתן להגיש השגה, תוך 21 יום מקבלת ההודעה על ההחלטה.
 • הוועדה תזמין את הורי התלמיד ואת התלמיד ותאפשר להם או לנציג מטעמם להשמיע את דבריהם.
 • ועדת ההשגה רשאית:
  • לקבל את ההשגה ולשנות את החלטת ועדת הזכאות והאפיון
  • להחזיר את העניין לוועדת הזכאות והאפיון לדיון נוסף
  • לדחות את ההשגה
 • הוועדה תתן את החלטתה תוך 21 ימים מהיום שבו הוגשה ההשגה.
 • על החלטת ועדת ההשגה ניתן להגיש עתירה מנהלית לבית המשפט לעניינים מנהליים.
 • למידע נוסף ראו באתר משרד החינוך

חשוב לדעת

 • ההורים בוחרים את סוג המסגרת החינוכית שבה ילמד התלמיד. בתנאים מסויימים, ועדת זכאות ואפיון יכולה להחליט על השמת התלמיד במסגרת חינוכית שונה מזו שבחרו ההורים.
 • במקרה שבו ועדת זכאות ואפיון קיימה דיון חוזר בעניינו של התלמיד על סמך מסמכים בלבד, מבלי שהוזמנו ההורים, היא אינה רשאית להחליט על השמת התלמיד במסגרת חינוכית שונה מזו שבחרו ההורים.
 • במקרה של תלמיד עם אחת או יותר מהמוגבלויות הבאות: לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז, הפרעות התנהגותיות ורגשיות, עיכוב התפתחותי או שפתי, חשד למוגבלות שכלית התפתחותית, ורמת התפקוד שלו גבוהה או בינונית-גבוהה - הוועדה אינה מחוייבת לקבוע זכאות לשירותי חינוך מיוחד. אם הוועדה החליטה על זכאות, השירותים יינתנו מתוך סל שירותי החינוך המיוחד של בית הספר.
 • הקביעה לאיזה מוסד חינוכי ספיציפי הילד ישובץ נעשית על ידי ועדת שיבוץ.

 

ועדת שיבוץ -

ועדת שיבוץ בכל רשות מקומית מרכזת את הנתונים אודות אפשרויות הקליטה של תלמידים חדשים במסגרות החינוך המיוחד של אותה רשות.

לאחר שהוחלט על השמתו של ילד במסגרת של החינוך המיוחד, מועבר הטיפול לוועדת השיבוץ של הרשות המקומית בה הוא מתגורר.

ועדת השיבוץ מחויבת לבדוק נתונים כגון קיומו של מקום פנוי, מרחק נסיעה, הרכב תלמידים מתאים וכד', לפני שיבוץ הילד במסגרת.

השיבוץ ייעשה למסגרת חינוכית מתאימה, קרוב ככל האפשר למקום המגורים של הילד. רק אם אין אפשרות מתאימה, ישובץ הילד למסגרת הנמצאת מחוץ לתחום של אותה רשות מקומית.

 

הרכב ועדת שיבוץ -

יו"ר הוועדה: מנהל רשות החינוך המקומית או נציגו

מפקח/י החינוך המיוחד על מוסדות החינוך ברשות המקומית

מנהל השירות הפסיכולוגי-חינוכי ברשות המקומית או נציגו, אשר ימסור מידע לגבי המאפיינים והצרכים של התלמיד המועמד לשיבוץ ואיזו מסגרת חינוכית הולמת את צרכיו

 

שיתוף ההורים בקביעת השיבוץ

ההורים אינם מוזמנים לוועדות שיבוץ.

אם ישנה מסגרת חינוכית מסוימת שההורים מעוניינים בה, חשוב שיציינו את שמה קודם לכן, בעת קיום הדיון בוועדת השמה/ועדת זכאות ואפיון.

בקשתם של ההורים נלקחת בחשבון בוועדת השיבוץ, אך לא תמיד ניתן להיענות לבקשה, מסיבות מערכתיות.

 

שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך הרגילה

ילדים עם צרכים מיוחדים עשוים להשתלב במסגרת חינוך רגילה בעזרת תמיכה של שירותי חינוך מיוחדים -שעות הוראה או טיפול וליווי של סייעת.

 

סוגי התמיכה הניתנים במסגרת השילוב

תמיכה באמצעות שעות הוראה, שתינתן ישירות לתלמיד על-ידי עובד הוראה מהחינוך המיוחד, כולל מנתח התנהגות.

תמיכה באמצעות שעות טיפול, שתינתן על-ידי עובדי הוראה ממקצועות הבריאות והטיפול: ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, קלינאות תקשורת וטיפולים באמצעות אומנויות.

תמיכה וליווי של סייעת (סייעת המועסקת על ידי הרשות המקומית ומהווה חלק מצוות המוסד החינוכי).

התמיכה באמצעות שעות הוראה או שעות טיפול יכולה להינתן במספר אופנים:

תמיכה פרטנית לתלמיד בהתאם לתכנית האישית שנקבעה לו

תמיכה לקבוצת תלמידים

תמיכה שיתופית לשני בעלי תפקידים המבצעים תכנית עבודה משותפת לתלמיד או לקבוצה

תמיכה בכיתה - הוראה בכיתה על-ידי גננת שילוב או מורת שילוב, או טיפול על-ידי עובד הוראה ממקצועות הבריאות לצד המורה או מנהלת הגן.

כמו כן, יכולה להינתן תמיכה באמצעות שעות הוראה מחוץ לכיתה - עד שליש משעות הלימודים בשבוע שיינתנו באופן קבוצתי או פרטני.

 

מי זכאי?

ילדים עם לקות משמעותית ובעיות תפקוד קשות, שלא יוכלו להשתלב בחינוך הרגיל ללא תוספת לימוד של מורים המתמחים בחינוך מיוחד, טיפולים מיוחדים או עזרים מסייעים.

 

תהליך מימוש הזכות

צוות רב-מקצועי של בית הספר או הגן יבנה, בשיתוף ההורים והילד, תכנית חינוכית יחידנית (תח"י) שתתאים לצרכיו וליכולותיו של הילד.

קביעת הזכאות של התלמיד נשמרת לתקופה של עד 3 שנים באותה מסגרת חינוכית, אלא אם כן חל שינוי בתנאי הזכאות.

אם התלמיד עובר ללמוד בבית ספר אחר באותה רשות או עובר להתגורר ברשות אחרת, זכאותו תהיה תקפה רק למשך אותה שנת לימודים. למידע נוסף ראו שילוב תלמיד עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך הרגילה לאחר מעבר דירה או מעבר לבית ספר אחר.

(מתוך – כל זכות)