ועדת ערר

ועדת הערר יושבת כערכאת ערעור על החלטות מנהל הארנונה ואין היא דנה בבקשות ו/או השגות אשר מיועדות לידון לפני מנהל הארנונה ו/או לפני גורמים מוסמכים אחרים אלא בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל"ו – 1976.
בקשות שלא יוגשו לפי האמור לא יטופלו ועל מגיש הבקשה להגישה לגורמים המוסמכים.

 

מקום התכנסות ועדת ערר ארנונה

בניין העירייה קומה 2 

חברי הוועדה

יו"ר הוועדה – עו"ד מר ליאור רחמים
חבר ועדה – עו"ד מר דוד אוחיון
מזכירת הוועדה – גב' אביב ליפשיץ ימיני
 

דרכי התקשרות

דוא"ל : harish.muni.il @v.arar
טלפון 6719*, 04-6186000 
 
 

חוק הרשויות המקומיות 

חוזר מנכ"ל 1-12 מינוי ועדת ערר

תקנות הרשויות המקומיות 

החלטות 

נוסח פרסום כולל הבהרה 

נוסח הודעה להקמת ועדת ערר לארנונה