מגדר * שדה חובה

במה אני יכול לסייע? * שדה חובה

מערך המתנדבים

נערכים לשעת חירום!

רוצים להתנדב בחלוקת מזון, בקניית תרופות או בתמיכה טלפונית

יש מי שצריך את העזרה שלכם!

אם אתם בני 18+ ובעלי רכב- התגייסו למערך המתנדבים שלנו בחירום.

 
 

שפות * שדה חובה

בעתיד אשמח להתנדב בתחום

הצהרת המתנדב

מתנדב בעיריית חריש.

  1. אני מעוניין להתנדב בארגונכם ומקבל על עצמי את קיום הנהלים המקובלים בארגון זה.
  2. אני מצהיר כי אין לי כל מגבלה/מחלה רפואית/נפשית המונעת ממני למלא את תפקידי כמתנדב.
  3. אני מצהיר כי אין לי רישום פלילי.
  4. אני מתחייב לשמור על כל מידע רפואי, סוציאלי ואחר, אשר נחשפתי אליו במישרין או בעקיפין במהלך ההתנדבות. ידוע לי כי אי מילוי התחייבות יכול להוות עבירה להגנת חוק הגנת הפרטיות, ו/או סעיף 1997 לחוק העונשין תשל"ז 118 לפי סעיף 1981 התשמ"א.
  5. ידוע לי כי כל חומר שהוא מושא לזכויות קניין רוחני שיצרתי, הייתי שותף ליצירתו ו/או שנחשפתי אליו במהלך ההתנדבות, לרבות תוצר ידע כהגדרתו, הוא בבעלותה המלאה של עיריית חריש.
  6. אני כמצהיר בזאת כי ביני ובין עיריית חריש מתקיימים יחסי עובד מעביד.
  7. בכל הנוגע לביטוח הובא לידיעתי כי אני מבוטח על פי חוק הביטוח הלאומי (נוסח שהותקנו 1978 ותקנות הביטוח הלאומי(מתנדבים) התשל"ח 1968-משולב) תשכ"ח על פיו.
  8. הריני מאשר כי הוסברה לי האחריות הכרוכה מפעילות ברשות המקומית/ אגף/ מחלקה/ כמו גם חובותיי וזכויותיי הנובעות מפעילות זו.
  9. הובהר לי כי איני רשאי לקבל טובות הנאה מאף אחד, בשמם או מטעמם בגין התנדבותי ברשות.
  10. ידוע לי כי עליי להודיע מראש על היעדרות או על הפסקת פעילותי ההתנדבותית לממונה הישיר עלי או לרכז מתנדבים.

האם שהיית בחו"ל במהלך ה-14 ימים האחרונים? * שדה חובה

האם שהיית בקרבת חולה מאומת/ חשוד? * שדה חובה

האם הינך מגלה תסמיני שפעת? * שדה חובה

Browser not supported