לצפייה במדיניות מגרש הספורט

 להלן "המורשה", מאשר בזאת כי קבלתי הרשאה לשימוש במתקן הספורט הנ"ל לפעילות עצמאית.

משך השימוש (חובה) שדה חובה

מובהר כי במידה ותתקבלנה מס' בקשות לשעות מקבילות, יוגבל השימוש לכל קבוצה מבקשת עד ל-שעתיים.
להבטחת השימוש הראוי מצורף בזאת העתק תעודה מזהה או רישיון נהיגה תקף התחייבות.

אנא סמן (חובה) שדה חובה

לצפייה במדיניות מגרש הספורט

התחייבות

חובה למלא ולהגיש בצירוף תעודה מזהה.

מתחייב בזאת, לקיים במלואם את תנאי השימוש והוראות המועצה בדבר השימוש העצמאי במתקנים ומגרשי הספורט העירוניים, לעשות שימוש סביר וראוי במתקן, להנחות את המשתתפים השונים בדבר חובת קיום ההנחיות וההוראות ולהביא לסילוק כל מפגע או לכלוך או פסולת או אשפה מהמתקן וסביבתו.

הובהר לי כי האחריות לשימוש במתקן יהיה על המשתתפים בלבד וכי למועצה או למי מטעמה לא תהיה כל אחריות בקשר עם השימוש הנעשה במתקן בשעות ובמועדי השימוש אשר הוקצבו לי.

הובהר בפני כי המועצה תהיה רשאית להביא לחילוט הפקדון ולמימוש ההמחאה או החיוב בסך הפקדון (200 ₪ ), בכל מקרה בו יימצא כי הופרו הוראות נוהל זה או התחייבות זו והנני מתחייב לעשות שימוש ראוי וסביר במתקן, לניקיונו הסביר מיד בתום הפעילות ובמהלכה.  כמו כן הנני מתחייב להביא לעדכון בדבר כל שינוי בפרטי או בפרטי הקבוצה בשמה הנני פונה או בכל נושא אחר, מידית וללא כל דיחוי באמצעות דוא"ל הנ"ל.

הנני מתחייב להביא לדיווח מיידי על כל אירוע או פעילות יוצאת דופן או נזק למתקן או לאביזריו או לפגיעה של מי מהמשתתפים בפעילות בזעות אשר הועמד המתקן לרשותי.

  • המתחייב יהיה בגיר בן 18 שנים ומעלה ויהיה מוסכם על כלל המשתתפים בקבוצה בשמה הינו פונה.
  • אסור לעשן בתחומי המתקן או בסביבתו בהתאם לחוקי העזר העירוניים.
  • אין לבצע כל פעילות עסקית או מסחרית במתקן.
  • המועצה שומרת על זכויותיה וסמכויותיה לניהול המתקן ולאחזקתו השוטפת.
  • אין המועצה חייבת להודיע או לעדכן בדבר כל שינוי והיא רשאית לעשות כן ככל הנדרש ובהתאם לצרכיה הציבוריים וכלל עירוניים.

Browser not supported