הודעה בדבר הגשת בקשות לקבלת תמיכה לשנת 2020

לפי נוהל תמיכות משרד הפנים 4/2006

המועצה המקומית חריש מזמינה בזאת תנועות נוער, ארגוני נוער ומכינות קדם צבאיות הפועלים ללא מטרות רווח, להגיש בקשות לתמיכה כספית מתקציב המועצה המקומית לשנת 2020.

את הבקשות יש להגיש עפ"י נוהל התמיכות הנ"ל ועל פי התבחינים שנקבעו ע"י מליאת המועצה המקומית והמפורסמים לעיון הציבור באתר האינטרנט של המועצה המקומית חריש www.harish.muni.il  תחת הכותרת "תמיכות", בצירוף מלוא המסמכים והאסמכתאות הנדרשים בנוהל.

את הבקשות כשהן מלאות ובצירוף המסמכים הנדרשים בהתאם להוראות הנוהל, יש להגיש באמצעות כתובת הדוא"ל המצויינת בהודעה עד לא יאוחר מיום 07/07/2020.

בכבוד רב,
המועצה המקומית חריש