קול קורא מס' 307/24 לאיתור דירה בתנאי שכירות בלתי מוגנת למש"קיות הוראה