כמדי שנה מביאה המועצה לאישור המליאה את צו הארנונה לשנה הבאה.

בהתאם לפקודת העיריות, ההצעה מתפרסמת באתר האינטרנט של המועצה 10 ימים לפני הדיון במליאה בתוספת דברי הסבר.

השנה חלו שינויים הנובעים, אך ורק, מה"טייס האוטומטי" כמפורט בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב). לפיכך יועלו, באופן רוחבי, כל סעיפי הארנונה בשעור 1.77%.

השיעור נקבע בהתאם לנוסחה כדלקמן: מחצית משיעור עליית מדד המחירים לצרכן בתוספת מחצית משיעור מדד השכר הציבורי. 

הצעת ארנונה 2017