יום פתוח בבית הספר כנפי רוח- יום שישי,  כב' אדר, 9.3 בשעה 9.00 בבוקר