לאור בקשות מספקים להארכות מועד ההרשמה 

מכרזים אשר מיספרן 5,6,7/18

ניתנת ארכה עד ליום 28/3/18

הודעה סופית תצא לעיתונות