למחפשי עבודה בתחום החינוך בחריש יש לפנות למשרד החינוך - מחוז חיפה

למפקחים המתכללים:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Haifa/PikuachPedagogiya/

 

לאתר של משרד החינוך - מחוז חיפה

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/haifa/default.aspx