1. תנאי שימוש - כללי

1.1  אתר עיריית חריש (להלן: "האתר") משמש כלי לשיתוף מידע חיוני לתושבי העיר ולרווחת ציבור הגולשים בכללותו.

1.2  הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ופרסום שייעשו באתר ויהוו את הבסיס לכל דיון משפטי, ככל שיהיה, בין המשתמש לבין האתר.

1.3  השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו מוצע לך כפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה. גלישה באתר תיחשב הסכמה מצידך לתנאים אלה ולנהוג על פיהם. העירייה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.

1.4   אדם שאינו מסכים לתנאים כמבואר בתקנון זו ו/או כפי שיהיו מעת לעת, כולם או חלקם, אינו רשאי לעשות שימוש באתר, לכל מטרה שהיא.

1.5  העירייה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, את השירותים הכלולים בו וכן את תנאי התקנון בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש.

 

2. העלאת תוכן לאתר

2.1  לא יורשה פרסום או שימוש באמצעות האתר למטרות בלתי  חוקיות או בלתי ראויות כגון הצגת מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, בלתי חוקי או בלתי הולם.
 
2.2  העלאת תוכן כלשהו לאתר כפופה לאישור העירייה ותיעשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. אולם, מודגש כי העירייה אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים על ידי צד  ג' והיא אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי או שיווקי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.

3.  זכויות קניין

כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של העירייה.

4. הגבלת אחריות

4.1   הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים, לרבות אתרי היישובים המצויים בשטחי הסביבה, אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת והעירייה תהא פטורה מכל אחריות בקשר לכך.

4.2   העירייה לא תהיה אחראית בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לשימוש באתר או בתכנים המופיעים בו.

4.3   ככל שהאתר מכיל קישורים (Links) אל מקורות ו/או מאגרי מידע, אתרי תוכן של צד ג' כלשהו, מובהר כי העירייה אינה יכולה לשלוט ו/או לפקח על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין.

4.4   הצבת קישורים על ידי העירייה באתר לא תתפרש כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה, תמיכה או מתן חסות של העירייה, במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים.

4.5   למניעת ספק, העירייה אינה נותנת חסות, מעודדת, מציעה, מסכימה או מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים של אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתרים של האחרים מפנים אליהם.

4.6   כל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיים קישור באתר, לרבות אתרים של יישובי הסביבה ובהם מידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

5. שונות

5.1   על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בירושלים.

5.2   בכל מקום בתקנון זה שבו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע, וכן יחיד כרבים.

הודעה למשתמשים

מידע שמשתמש מוסר על ידו ו/או מתקבל מטעמו ו/או בהסכמתו נשמר במאגריה של העירייה ומשמש את העירייה למטרות שלשמן המידע נמסר.