כתובת: רח’ גפן 78, חריש (בניין העירייה, קומת כניסה).
המצאת כתבי ערר יש להגיש לידי הוועדה בלבד:
בימים א’-ה’ בשעות 15:00-08:30 לידי מזכירת הוועדה, או לחילופין באמצעות דואר אלקטרוני: [email protected]

חברי הוועדה
תפקידשם
יו”ראור-לי ליבר
חברת ועדהעפרי ארדיטי
חבר ועדהישראל יפרח
חבר ועדהרפאל כהן
חבר ועדהדורון סגל
מזכירת הוועדהליהיא כהן