נוהל הקצאת חניית נכים

כללי

 • נוהל זה נועד להסדיר את הקריטריונים ותנאי הזכאות להקצאת חנייה שמורה לרכב נכה בשטח ציבורי
 • נוהל זה רשום בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ואין לראות בכך כל משמעות.
 • העירייה רשאית מעת לעת לשנות ו/או להתאים נוהל זה לפי שיקול דעתה ועל המבקש להתעדכן בכך באתר העירייה.

הגדרות

 • ביטוח לאומי” – המוסד לביטוח לאומי לפי סמכויותיו הקבועות בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ”ה-1995 ותקנותיו;
 • המועצה” – המועצה המקומית חריש;
 • רשות התמרור” – לפי סעיף 18 לתקנות התעבורה והרכבה כפי שנקבע במליאת המועצה;
 • חוק חניית נכים” – חוק חניית נכים, תשנ”ד-1993;
 • חוק התכנון והבניה” -חוק התכנון והבניה, תשכ”ה-1965;
 • חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות” – חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ”ח-1998;
 • נכה” – כהגדרתו בחוק חניית נכים;
 • פקודת התעבורה” – פקודת התעבורה ]נוסח חדש[;
 • רכז נגישות” – רכז נגישות שהוסמך לתפקיד על ידי המועצה;
 • תקנות התעבורה” – תקנות התעבורה, תשכ”א-1961;
 • תג נכה” או “תו חניית נכה” – כהגדרת חוק חניית נכים, תג שנתנה רשות הרישוי לנכה, הנושא את שם הנכה, את מספר זהותו ואת מספרי הרישוי של עד שני כלי רכב מזכים;

תנאי הזכאות

נכה זכאי לקבל חנייה שמורה לרכבו ליד מקום מגוריו אם נתקיימו בו כל התנאים במצטבר:

 1. בעל תג נכה שדרגת נכותו מגיעה ל-90 אחוזים לפחות ונתקיימו בו אחת מאלה:
  • שתנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו.
  • שהוא מוגבל בהליכה וזקוק לכיסא גלגלים לצורך ניידותו.
  • שהוא נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בכלל רגליו הנכות.
 2. אין ברשותו חניה הנמצאת בשימושו הבלעדי באופן קבוע ובכלל זה חנייה הצמודה לדירת מגוריו, המותאמת לצרכיו. מקרים חריגים בלבד שיאושרו לפי שיקול דעת רשות התמרור וזאת בתנאי שייקבע הדבר על ידי הוועדה הרפואית של לשכת הבריאות המחוזית לקביעת אחוזי מוגבלות בניידות או ועדה מקבילה של משרד הביטחון שהמבקש מרותק לכיסא גלגלים וחנייתו הפרטית איננה מתאימה לסוג הרכב שאושר לו.
 3. המבקש הינו הבעלים הרשום של כלי הרכב.
 4. .במקרה של רכב שאינו בבעלות הנכה, על הרכב לשמש את הנכה באופן אישי ודרך קבע. במקרה זה יש להגיש תצהיר חתום ומאומת לפני עורך דין על כך שהרכב נמצא בשימושו הבלעדי של המבקש באופן קבוע.
 5. נכה שאינו מתגורר בביתו, אלא שוהה במעון נכים או במוסד כלשהו, אינו זכאי למקום חנייה שמורה לנכה.
 6. המבקש יהיה זכאי לחנייה אחת בלבד.
 7. מצאה רשות התמרור כי אין מקומות חנייה המוסדרים על ידה במרחק שאינו עולה על 200 מטרים ממקום מגוריו של הנכה.

הגשת הבקשה

מסמכים שיש לצרף לבקשה:

 1. טופס בקשה – נספח א’.
 2. צילם תג חנייה לנכה המאושר על ידי משרד התחבורה. יש לצלם את תג הנכה משני צדדיו.
 3. צילום תעודת הזהות של הפונה, כולל הספח עם כתובת המגורים.
 4. צילום רישיון נהיגה בתוקף. צילום רישיון רכב על שם הנכה שעבורו מבוקשת הקצאת מקום החנייה.
 5. אישור על אחוזי נכות בשיעור 90 אחוז ומעלה מגורם מוסמך (ביטוח לאומי או משרד הביטחון)
 6. אישור על אחוזי מוגבלות בניידות ממשרד הבריאות/משרד הביטחון (אם קיים).
 7. חשבון ארנונה אחרון ע”ש הנכה או חוזה שכירות או בעלות על בית מגוריו (נסח טאבו). במקרה של קטין או חסוי, על שם האפוטרופוס המתגורר בדרך קבע עימו.
 8. במקרה של רכב שאינו בבעלות הנכה – יש לצרף תצהיר שנחתם ואומת לפני עודך דין שלפיו בעל הרכב משתמש ברכב באופן אישי ובדרך קבע.
 9. רשות התמרור רשאית לבקש מהמבקש השלמת מסמכים נוספים בהתאם לצורך ולפי שיקול דעתה.

טיפול בבקשה

 1. נכה המבקש הקצאה של חנייה שמורה לרכבו, עליו להמציא את המסמכים המפורטים לרכז הנגישות באמצעות דואר אלקטרוני: [email protected]
 2. יובהר כי בקשה שתוגש ללא המסמכים הנדרשים לא תידון עד להשלמת כלל המסמכים הנדרשים
 3. רכז הנגישות יבחן את הבקשה ומסמכיה, ויעביר דרישות להשלמות ככל שיעלה הצורך.
 4. רשות התמרור תדון ותבחן את הבקשה וזכאותו של המבקש לפי המסמכים המונחים בפניה
 5. מקום החנייה השמורה ייקבע בידי רשות התמרור על פי שיקול דעתה המקצועי והבלעדי. לא תישמע כל טענה ו/או דרישה מטעם המבקש.
 6. אישרה רשות התמרור את הבקשה, מקום חנייה שמורה יוקצה בתוך 60 ימים.
 7. המועצה תציב על חשבונה תמרור 437 בציון מספר הרכב
 8. לאחר אישור הבקשה, תציב רשות התמרור המקומית במקום החנייה שהוקצה תמרור המייחד את מקום החנייה לרכבו של הנכה, שיצוין עליו מספר הרכב.

תוקף מקום החנייה

אלו המקרים שבהם הקצאת מקום החנייה השמורה יפוג באופן מיידי:

 1. מקום החנייה המוקצה תקף ל-3 שנים, ולא חלו שינויים בקריטריונים שנקבעו בחוק או בנוהלי המועצה ובעמידה בהם.
 2. 30 ימים טרם פקיעת תוקפו של תג הנכה, יש להעביר צילום של התג המחודש לרשות התמרור, לצורך הארכת תוקף מקום החנייה השמורה.
 3. פטירתו של הנכה.
 4. העתקת מקום מגוריו של הנכה.
 5. החלפת בעלות על הרכב.
 6. הנכה מתחייב להודיע לרכז הנגישות בתוך 30 ימים על כל שינוי בתנאים המזכים אותו להקצאת חנייה שמורה (למעט האמור בסעיף 3.6.)
 7. עם תפוגת הזכאות למקום חנייה שמורה, המועצה תסיר את התמרור והסימונים ככל וישנם במתן התראה של 7 ימים.
 8. למועצה שמורה הזכות ולפי שיקול דעתה לבצע מעת לעת בדיקות באשר למילוי תנאי הבקשה.

ערעור

מבקש שבקשתו נדחתה, רשאי להגיש בקשה לעיון נוסף לפני רשות התמרור ובתנאי שהשתנו הנסיבות ו/או יש בידו של המבקש נימוקים ו/או מסמכים ו/או טענות חדשות שלא הובאו לפני רשות התמרור ולא נשקלו על ידה.

סייגים

 1. מקום החנייה השמורה הינו אישי ואינו ניתן להעברה והשימוש בו מותר רק לרכב שקיבל את אישור רשות התמרור ושמספרו כתוב על תמרור החנייה.
 2. הנכה לא יתיר לכל רכב אחר להחנות במקום החנייה השמור.
 3. המועצה תהא רשאית לרשום קנסות לכל רכב אחר שיחנה במקום החנייה השמורה.
 4. רשות התמרור תהא רשאית לבטל את הזכאות אם יוכח כי אין הנכה זכאי למקום חנייה מכל סיבה שהיא, לרבות אם יוכח כי הצהרותיו והתחייבויותיו של הנכה נמצאו כוזבות.
 5. רשות התמרור רשאית לשנות את מיקום החנייה או לבטלו באופן חד צדדי את הזכאות מכל שיקול ציבורי ומלבד שתמסור הודעה על החלטתה 30 ימים מראש.
 6. הקצאת החנייה השמורה לרבות הצבת התמרור וסימון החנייה אינם מקנים לנכה ו/או למי ממקורביו זכויות קניין כלשהן על מקום החנייה.
 7. לא תאושר חנייה שמורה לנכה אשר בבעלותו חנייה בחצר הבית, גם אם ברשותו יותר מרכב אחד. לגבי נכים בעלי תו עגלה/רכב עם מעלון, הנושא ייבדק לגופו על ידי רשות התמרור.
 8. רשות התמרור רשאית להקצות חנייה שמורה לפי נוהל זה, גם שהוראות סעיף 3 אינו חלות עליו וזאת אם מצאה כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין וזאת בהתחשב בדרגת נכותו ובמידת השפעתה על ניידותו.

תחולה

תחולתו של נוהל זה מיום אישורו במליאה.