פרוטוקולי ישיבות מליאה

פרוטוקול מספר: 

05/23 מן המניין

מציג ישיבות מועצה 1-12 מתוך 141