חינוך מיוחד

במערכת החינוך בחריש פועלות מסגרות חינוכיות מותאמות לתלמידי החינוך המיוחד, המתגוררים בעיר ומחוצה לה.

מערכת החינוך מטפלת בילדים עם צרכים מיוחדים, מגיל 3 ועד גיל 21, משולבים במסגרות החינוך הרגיל, בחינוך המיוחד לסוגיו ובמסגרות משלבות אחרות.

לכל ילד וילדה בחינוך המיוחד מותאמת מסגרת חינוכית וטיפולית המעניקה להם מענה הולם ומיטבי לצרכיהם, בין אם בחינוך המיוחד ובין אם בחינוך הרגיל, בכיתות החינוך המיוחד או בשילוב יחידני בעזרת תוספת של שירותים חינוכיים וטיפוליים

“הדואג לימים זורע חיטים, הדואג לשנים נוטע עצים, הדואג לדורות מחנך אנשים” (יאנוש קורצ’אק)

ועדת זכאות ואפיון

ועדת זכאות ואפיון פועלת מכוח חוק חינוך מיוחד והיא קובעת את זכאותו של תלמיד עם צרכים מיוחדים לשירותי חינוך מיוחדים, וכן את היקף סל השירותים שיינתן לו לפי רמת תפקודו.

השמת תלמידים במסגרות החינוך המיוחד נקבעת, בהתאם לחוק, על ידי ועדת זכאות ואפיון, על בסיס חוות דעת חינוכית והערכות מקצועיות. ראוי להדגיש, כי בכל שלב במסלול הלימודי, לכל תלמיד קיימת הזכות והאפשרות למעבר בין מסגרות החינוך השונות, כולל השתלבות בחינוך הרגיל בהתאם להתפתחות במצבו ובתפקודו. הזכאות תקפה לשלוש שנים, בסוף התקופה יש לחדש את ועדת הזכאות והאפיון.

הוועדה מוסרת להורי התלמיד מידע לגבי השירותים שהתלמיד זכאי לקבל בכל מסגרת חינוכית שבה ילמד.

ההורים יכולים לבחור את סוג המסגרת שבה ילמד התלמיד מבין 3 האפשרויות הבאות:

 • כיתה רגילה במוסד חינוך רגיל
 • כיתה במוסד חינוך רגיל שניתנים בה שירותי חינוך מיוחדים
 • מוסד חינוך מוכר שניתנים בו שירותי חינוך מיוחדים

הוועדה מתקיימת ברשות המקומית שבה התלמיד רשום על פי תעודת הזהות של הוריו.

למידע מלא מטעם משרד החינוך אודות הגשת בקשה לוועדת אפיון וזכאות >

עד שנת הלימודים תש”ף, זכאותם של ילדים עם צרכים מיוחדים לקבלת סיוע בשילוב במסגרת חינוך רגילה נקבעה על ידי ועדת השילוב, וזכאותם להשמה במסגרת חינוך מיוחד נקבעה על ידי ועדת השמה. הסיוע כלל תמיכה פרטנית של סייעת, שעות תגבור או שיבוץ במסגרת כוללנית – על פי חוזר מנכ”ל משרד החינוך והמלצת הוועדה.

משנת הלימודים תשפ”א, נכנס לתוקף תיקון מספר 11 לחוק, הקובע כי זכאותם של ילדים עם צרכים מיוחדים לשירותי חינוך מיוחדים תיקבע על ידי ועדת זכאות ואפיון.

הוועדה, בראשות נציג משרד החינוך, תקבע את זכאות התלמידים לשירותי חינוך מיוחדים, את האפיון, את רמת התפקוד ואת היקף סל המשאבים.

חברי הוועדה כוללים: נציג הרשות המקומית, נציג משרד החינוך, נציג השירות הפסיכולוגי-חינוכי, נציג עמותת הורים.

בהתאם להחלטת הוועדה ייקבע גם סוג המסגרת החינוכית המתאימה, או שהדבר יהיה נתון לבחירת ההורים.

בקשה לוועדת אפיון וזכאות

הפניית תלמיד לוועדת זכאות ואפיון יכולה להיעשות על-ידי הורה, מוסד חינוך מוכר, רשות החינוך המקומית, ארגון ציבורי העוסק בטיפול בתלמידים עם צרכים מיוחדים או כל גורם טיפולי אחר.

הפניית תלמיד לוועדה תיעשה עד 31 במארס, בכל שנה. דיוני הוועדה מסתיימים לכל המאוחר ב-15 במאי באותה שנה לגבי תלמידי בתי ספר, ולכל המאוחר ב-31 במאי לגבי תלמידים הלומדים בגני הילדים או עולים לכיתה א’.

לפני הדיון בוועדה יעביר לה מוסד החינוך שבו לומד התלמיד מידע על התלמיד ואת חוות דעתו לגביו.

הוועדה תזמין את הורי התלמיד ואת התלמיד ותמסור להם, לפחות 14 ימים לפני מועד הדיון, כל מסמך שנמצא בידי הוועדה ועשוי לשמש אותה בדיונים ובהחלטה.

דיוני הוועדה יירשמו בפרוטוקול שיימסר להורים ככל האפשר עם תום הדיון, ולכל היותר עד 14 יום לאחר הדיון או לאחר שהתקבלה ההחלטה (המוקדם מביניהם).

שאלות ותשובות בנושא חינוך מיוחד

בחריש גני הילדים בחינוך המיוחד משויכים לפי צורכי הילדים ולא על פי צביון דתי.

בשלב הזה של הרישום עדיין אין אפיון לגני החינוך המיוחד ולכן לא ניתן לדעת. ניתן לציין בטופס הרישום שמעוניינים בגן דתי ולציין בהערות. במידה ויהיה ריכוז גבוה של ילדים עם אותם צרכים וגם עם צביון דתי משותף, ייתכן שייפתח גן דתי

במידה והשיבוץ לא יתאים לאורחות חיי התושבים, הם יקבלו אפשרות חלופית לשיבוץ ונסיע את הילד מחוץ לחריש בהתאם.

על הילד להירשם לחינוך רגיל, ולהזין בהערה שזכאי לגננת שילוב

יש לפתוח פניה לאיציק תייר עם כל פרטי הילד ועם מייל חזרה לתושב

 • גן התפתחותי עד 14:00
 • גן תקשורת עד 16:45

בשלב הזה של הרישום עדיין אין אפיון לגני החינוך המיוחד ולכן לא ניתן לדעת. ניתן לציין בטופס הרישום שמעוניינים בגן בעל אופי מסוים ולציין בהערות.

בסיום ועדות אפיון וזכאות (בסוף מאי) ולאחר שהוחלט על סוג מסגרת חנ”מ: גן חנ”מ, כיתת חנ”מ או בית ספר חנ”מ, מועבר הטיפול לוועדת השיבוץ ברשות המקומית.

 • ועדת שיבוץ – מחויבת לבדוק נתונים כגון קיומו של מקום פנוי עפ”י הלקות, רמת תפקוד, הרכב תלמידים ומגזר.
 • מי יושב בועדה? מפקחת חנ”מ גנים או בתי ספר , פסיכולוגית מהשפ”ח, נציגת מתי”א ונציג מחלקת חנ”מ.
 • שיבוץ במסגרות חנ”מ בחריש – ועדת שיבוץ מתכנסת בחודש יולי, ועד סוף חודש יולי ההורים מקבלים אישור שיבוץ.

חשוב לדעת – ככל שאין בחריש מסגרת חינוך מיוחד מתאימה או שאין מקום, הרשות פונה לרשויות סמוכות השייכות למחוז הפיקוח שלנו (מחוז חיפה) ומנסים לשבץ את הילד/ה.

אם לא נמצא ברשויות הסמוכות מסגרת, פונים לרשויות רחוקות יותר עד למציאת מסגרת מתאימה.

איך מעבירים בקשת שיבוץ למסגרות מחוץ לישוב? מחלקת חנ”מ מעבירה בקשת שיבוץ למחלקת חנ”מ ברשות בה נמצא בית הספר מחוץ לישוב ומקיימים ועדת שיבוץ ומחזירים תשובה למחלקת חנ”מ בחריש

חשוב לזכור:

 1. ההורים אינם מוזמנים לוועדת שיבוץ, אם ישנה מסגרת חינוכית מסוימת שהורים מעוניינים בה, חשוב שיציינו את שמה קודם לכן, בעת קיום הדיון בועדת אפיון וזכאות , בקשת ההורים נלקחת בחשבון בוועדת שיבוץ, אך לא תמיד ניתן להיענות לבקשה.
 2. כל שיבוץ במסגרת מחייב אישור משרד החינוך.
 3. שיבוץ בגן / כיתה רגילה לילדים עם סל אישי יהיה ברישום רגיל