הממונה על חופש המידע

חוק חופש המידע

ב- 29.05.98 אושר בכנסת חוק חופש המידע, התשנ”ח – 1998, המעגן את זכותו של כל אזרח ותושב ישראל לקבל מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות בישראל, בכפוף לסייגים המנויים בחוק.

כל מידע המצוי ברשות ציבורית והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב.

עפ”י סעיף 1 לחוק (סעיף ההגדרות) רשות מקומית הינה בגדר רשות ציבורית לעניין הוראות חוק זה.

חובה על כל ראש רשות למנות אחד מעובדי הרשות המקומית כממונה על חופש המידע שתפקידו, בין השאר, לטפל בבקשות המידע המופנות לרשות.
בעיריית חריש הגב’ ליהיא כהן היא הממונה על העמדת מידע לרשות הציבור.

[email protected]

מידע שגילויו עלול לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ, ביטחון הציבור, או ביטחונו או שלומו של כל אדם, וכן מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות (אלא אם כן הגילוי מותר על פי דין) ומידע אשר אין לגלותו על פי כל דין. וכן מידע אחר אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד של הרשות הציבורית, את יכולתה לפעול ולתכנן, לנהל מו”מ או הקשור לדיונים פנימיים, ומידעים מסווגים נוספים כמפורט בחוק.

כל אזרח ישראלי או תושב (עפ”י מרשם אוכלוסין) וכן תאגיד שהתאגד לפי הדין בישראל.

רשות ציבורית חייבת להעמיד לעיון הציבור את ההנחיות המנהליות הכתובות שעל פיהן היא פועלת ושיש להן נגיעה או חשיבות לציבור. רשות מקומית חייבת גם להעמיד לעיון הציבור את חוקי העזר שלה.

בקשה לקבלת מידע תוגש בכתב לממונה.
הרשות הציבורית תודיע למבקש לא יאוחר מ-30 ימים מקבלת הבקשה על החלטתה בבקשתו.
אם החליטה הרשות הציבורית להעמיד את המידע לרשות המבקש אין הרשות חייבת לעבד את המידע לפי צורכי המבקש. המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות הציבורית.
אם הרשות הציבורית החליטה לדחות את בקשת המבקש, תשלח הרשות הציבורית למבקש הודעה בכתב שתפרט את נימוקי החלטתה.
המבקש זכאי לעתור כנגד ההחלטה של הרשות לדחות את בקשתו למידע בפני בית המשפט המחוזי.

שר המשפטים התקין תקנות הקובעות את גובה האגרה שתוטל על מבקש המידע, תוך התחשבות בסוגים השונים של המידע ושל הפונים לקבלתו:

 • אגרת בקשת מידע – 22 ₪
 • אגרת טיפול במידע (תחויב לאחר השעה הרביעית) – 33 ₪
 • אגרת הפקה:
  1. אגרת הפקה של מידע בכתב תהיה בסכום של 0.22 שקל חדש לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק, או 2.78 שקלים חדשים לתקליטור מחשב שנמסר
  2. היה המידע מוקלט, מוסרט, מצולם או מאוחסן על גבי מדיה דיגיטלית נתיקה – יישא המבקש, בעלות ההפקה או ההעתקה הממשיות של המידע
 • סכום בסיס לקבלת התחייבות לשאת באגרות טיפול והפקה – 167 ₪

* הסכומים הנ”ל מתעדכנים מעת לעת בהתאם לתקנות חופש המידע (אגרות), תשנ”ט-1999

 1. מלא את הטופס המקוון באמצעות הקישור הבא באתר משרד המשפטים
 2. לצורך ביצוע תשלום האגרה ניתן:
  1. לשלם באופן מקוון באתר התשלומים
  2. ליצור קשר עם מחלקת הגבייה בעירייה ולשלם את שובר התשלום טלפונית באמצעות כרטיס אשראי. 6719* /04-6186000
  3. להגיע למחלקת הגבייה בשעות קבלת קהל ולבצע תשלום. כתובת מרכז שירות לתושב: גפן 78, חריש.
 3. לאחר ביצוע תשלום האגרה יש לשלוח לממונה את הקבלה ואת הבקשה ולקבל אישור מסירה.

הבהרה: המידע המובא לעיל הינו תמצית בלבד מהוראות חוק חופש המידע, התשנ”ח – 1998.