הודעה של כוונת העירייה להתקשר עם ספק יחיד תוכנית "דואט"