מכרז פומבי מס' 01/23 לתפקיד: מזכיר/מזכירת בית ספר ממלכתי חרדי