פנימי/פומבי לתפקיד בלנית למקווה בחריש מכרז מס' 03/2017