הליך פומבי למינוי יועץ משפטי חיצוני קבוע למועצה 17-14