מכרז פומבי 05/2020 פיתוח ואחזקה של תשתיות מועצה מקומית חריש - מבוטל

המכרז מבוטל, הודעה על מועד פרסום חדש תפורסם בהמשך.