מכרז מס' 6/2018 הצטרפות לרשימת מאגר מודדים/ אדריכלים/מהנדסים/מתכננים/יועצים/מנהלי פרויקטים

לאור בקשות מספקים להארכות מועד ההרשמה

מכרזים אשר מיספרן 5,6,7/18 ניתנת ארכה עד ליום 28/3/18

הודעה סופית תצא לעיתונות