מועצת העיר אישרה פה אחד את חוק עזר העמדת רכב וחנייתו

עיריית חריש פועלת להתקנת חוק העזר העירוני שייתן לה כלים חיוניים להסדרת מרחבי התנועה והחנייה בעיר, כגון איסור על חניית רכב כבד בסביבת מגורים, אכיפת איסור חנייה על מדרכות, אכיפת איסור חנייה בחניות כפולות ועוד. השלב הבא: העברת החוק לאישור משרד הפנים.

לאור תנופת הפיתוח הגדולה של חריש מקדמת העירייה את התקנת חוק העזר, הקיים כמעט בכל הרשויות המקומיות בישראל. חוק העזר יקנה לעירייה סמכויות חיוניות להבטחת הסדר במרחב הציבורי העירוני. סמכותה של העירייה להתקין את החוק קבועה בפקודת העיריות, פקודת המועצות המקומיות ופקודת התחבורה.

חוק העזר יסדיר את סמכותה של העירייה לאכוף באופן יעיל יותר איסורי חנייה שונים ולטפל במפגעים במרחב הציבורי. כך, למשל, יסמיך החוק את העירייה לרשום דוחות על חנייה על מדרכות ועל חנייה בחניות כפולות, לטפל בפינוי גרוטאות רכב, לאסור על חניית רכב כבד באזורי מגורים ולאכוף זאת על ידי קנסות, להגדיר את סמכויותיהם של הפקחים וכן להנפיק תווי חנייה אזוריים.

אישור חוק העזר הערב במועצת העיר הוא שלב משמעותי בקידום חוק עזר העמדת רכב וחנייתו. כעת, לאחר ההצבעה במועצה, יועבר החוק לאישור משרד הפנים ולהמשך תהליכים פרוצדורליים נוספים שייארכו מספר חודשים. בכל הקשור להסדרת חנייה בתשלום יודגש שהעירייה טרם קיבלה החלטה עקרונית על כך ולכן גם עדיין לא דנה בנושא.

המשנה לראש העיר עידית ינטוב וחבר מועצת העיר גיל פישר אמרו לאחר הישיבה: “התקנת חוק עזר העמדת רכב וחנייתו היא הכרחית לצורך ניהול נכון ויעיל של עיר, והוא קיים ברוב הרשויות המקומיות בישראל. החוק יאפשר לעירייה להסדיר את מרחבי התנועה והחנייה בעיר ולטפל במפגעים שונים במרחב הציבורי. בהמשך הדרך נדון בפרטים השונים של חוק העזר עד ליישומו המלא בחריש”.

חוק עזר
חוק עזר