תהליך הטיפול ברישיון העסק

הגשת הבקשה:

אם הנך שוקל רכישת עסק או שכירתו, מן הראוי, שתבדוק, אם המקום עומד בתנאים לפי דיני תכנון ובניה וחוק רישוי עסקים.
חשוב ביותר! מומלץ לא לבצע צעד בעל משמעות כלכלית לפני שבדקת היטב את הנתונים הדרושים לקבלת רישיון עסק.
בקשה לפתיחת בית עסק תמולא בטופס בקשה מיוחד ב-3 עותקים, שתקבל במשרד הקבלה במחלקת רישוי עסקים ויימסר לאחר מילויו.
את הבקשה חייבים להגיש אישית או באמצעות בא כח. טרחה זו הכרחית עקב הצורך באימות החתימה ע”ג הטופס.

הפרטים העיקריים הדרושים למילוי הבקשה:

 • פרטי בעל העסק ולגבי תאגיד – השם המלא של התאגיד.
 • סוג העסק וכינויו.
 • כתובת העסק ופרטים מפורטים על מיקומו, כולל תרשים סביבה ותרשים מיקום העסק במבנה.
 • במרכז מסחרי נדרש מספר החנות.
 • מספר הטלפון.
 • חתימת בעלי העסק המורשה/ים.

תאגיד המגיש בקשה ימציא בנוסף, אישור מעו”ד או רואה חשבון על שם התאגיד ובו פירוט האנשים הרשאים לחתום בשם התאגיד ואישור על רישום החברה ברשם החברות.

 • לעסקים הקשורים ברכב נדרש תשריט סביבה, תרשים חניה ותרשים תנועה בסביבה הקרובה.
 • הגשה באמצעות צד שלישי מחייבת הצגת ייפוי כח.

במקרה של החלפת בעלים או שינוי שם בעלים/שם חברה נדרש:

הצהרת בעל העסק הקודם באגף רישוי עסקים או העתק חוזה ואישור בעל הנכס על החלפת הבעלות.

שלבי הטיפול בבקשה:

את הבקשה חייבים לאשר גורמים שונים ע”פ דרישות דיני רישוי עסקים והצווים הנלווים אליו כאמור.
הטיפול בבקשה לרישיון עסק מחייב אישור עקרוני, שהעסק המבוקש תואם את השימושים המותרים ע”פ היתר בניה בתוקף ותואם את תכנית בניין עיר בתוקף, וכן מקויימים בו חוקי תכנון ובניה.

יודגש: במקרה שמדובר ב”שימוש חורג”, מחייב הדבר אישור הוועדה המיוחדת לתכנון ובניה בחריש.

אם יתקבלו התנגדויות לעסק לאחר הפרסום, מחייב הדבר הגשת בקשה כחוק לאישור השימושהחורג ע”י הוועדה המיוחדת לתכנון ובניה בחריש.

לאחר אישור השימוש בעסק ע”פ חוק תכנון ובניה חייב העסק לקבל אישור הגורמים הבאים:

 1. אגף התנועה (לעסקים הכרוכים בתנועת כלי רכב).
 2. מדור מבנים מסוכנים (למבנים שהוגדרו כך).
 3. הסכמת השירות לאיכות הסביבה.
 4. הסכמת המחלקה לכיבוי אש (מותנה בסוג העסק).
 5. הסכמת משרד העבודה (מותנה בסוג העסק).
 6. הסכמת הרופא הווטרינרי של איגוד ערים (לעסקים הקשורים במזון מן החי).
 7. הסכמת משטרת ישראל (מותנה בסוג העסק).
 8. הסכמת ביקורת עסקים תברואתית – כולל ביקורת התאמת תכניות העסק לתכניות הבניין.
 9. הסכמת גורמים נוספים נדרשים ע”פ סוג העסק (יועץ לסידורי נכים, מחלקת ביוב, תברואה).