הגשת בקשה לרישיון עסק

בכדי שנוכל לטפל בבקשה נבקשכם להגיש את המסמכים שלהלן:

במידה ובעל העסק מבקש חוות דעת של הועדה לתכנון ובניה טרם הגשת הבקשה לרישיון עסק, יש לשלוח את עורך הבקשה (אדריכל/מהנדס מורשה) לוועדה לתכנון ובניה, לקבלת מידע תכנוני.
כמו כן, יש לוודא בוועדה לתכנון והבניה האם נדרש שימוש חורג.

 1. הסכם שכירות ו/או נסח טאבו מעודכן, לצורך תשלום אגרת רישוי.
 2. תשלום אגרת רישוי – מעבר לתשלום
 3. לא ניתן להחזיר את תשלום אגרת הרישוי במידה והתשובה תהיה שלילית.
  עותק הקבלה יש להגיש יחד עם התוכניות והבקשה למחלקת רישוי עסקים.
 4. מילוי בקשה לרישיון עסק במחלקת רישוי עסקים רחוב גפן 78 +צילום תעודת-זהות כולל ספח.
 5. במקרה של חברה בע”מ יש לצרף:
  • נסח החברה ברשם החברות.
  • פרוטוקול חברה בגין מורשה חתימה בנוגע לרישוי עסקים.
  • צילום תעודת זהות של מורשי החתימה.
  • אם מגיש הבקשה אינו רשום בפרוטוקול יש לצרף ייפוי כוח וצילום ת”ז של מגיש
   הבקשה.
 6. במקרה שהעברת בעלות מעסק בעל רישיון בתוקף, ובו לא נעשו שינויים במבנה ובמהות העסק, יש לחתום על הצהרת העברת בעלות. במקרה זה אין צורך בהגשת תכניות עסק.
 7. הגשת תכניות עסק ב-6 העתקים למחלקת הרישוי הכוללות:
  • עמוד ראשון מעודכן של הגרמושקה להיתר (כולל חותמת היתר הבניה של המקום), חתום ע”י מהנדס / אדריכל עורך הבקשה, מבקש הבקשה ובעל הנכס.
   עותק גרמושקה עם היתר בניה יש לקחת מהוועדה המיוחדת לתכנון ובניה של חריש. טלפון בוועדה: 04-6661161
  • מפה מצבית מעודכנת.
  • תרשים סביבה עם כתובת וגוש חלקה מעודכנים.
  • תשריט המבנה בקנה מידה 1:250 על גבי רקע החלקה כולה.
  • תשריט קומת העסק בקנה מידה 1:100 או 1:50, מיקום העסק יהיה מסומן באדום.
  • מהות העסק בקשה לרישיון עסק (סוג העיסוק).
  • תשריט פתרונות חניה/פריקה וטעינה בחלקה.
  • תכנית אינסטלציה מים וביוב.
  • הצהרת מתכנן אינסטלציה או אדריכל כי האינסטלציה בעסק עומדת בתקן הישראלי.
 8. פרשה טכנית המתאימה לסוג העסק המבוקש (ממולא ע”י בעל העסק).
 9. אישור מז”ח (מניעת זרימה חוזרת) ממתקין בעל תעודת מתקין מוסמך.
 10. הגשת בקשה לרישיון לשלט – במחלקת השילוט, רחוב גפן 78 בתיאום מראש. בטלפון 04-6186023
 11. אישור מחלקת תברואה על סידורי פינוי אשפה והפרדת פסולת.
  רשימה זו אינה רשימה סגורה, תיתכנה דרישות נוספות של גורמים נותני אישור על פי חוק רישוי עסקים, רשות כיבוי אש, משטרה ומשרד הבריאות ואחרים, וזאת בהתאם למהות העסק.
 12. ניתנת האפשרות לעסקים בתחום ענף המזון, ההסעדה, בתי קפה, פיצריות וכדומה לקבל תעודת כשרות רגילה/מהדרין. לפרטים ניתן לפנות לממונה שירותי דת.

תשלום האגרה והגשת הבקשה לרישיון אינה מהווה רישיון עסק או אישור לפתיחתו.

הגשת בקשה לרישיון עסק ע"י חברה בע"מ

לשם הגשת בקשה לרישיון עסק ע”י חברה בע”מ יש להוסיף, למסמכי הגשת הבקשה לרישיון עסק, את המסמכים הבאים:

 1. תקנון חברה המסמיך את מגיש הבקשה לייצג את החברה.
 2. אישור רואה חשבון ו/או עו”ד המאשר מי מוסמך לתת את ההסמכה הנ”ל.
 3. שמות בעלי החברה ו/או השותפים בה וצילום תעודות זהות, כולל תעודת זהות של מגיש הבקשה.
 4. בעלי העסק או ו/מנהליה הרשומים בבקשה לרישיון העסק, הם אלו שיחתמו על הבקשה לרישיון עסק. כמו כן, יש להוסיף חותמת החברה (עפ”י מורשי החתימה לעניין רישוי עסקים).