פניות בנושא רישום

*הבהרה בנושא עדכון כתובת תושב קיים

מיועד לתושבים המעתיקים את מגוריהם בתוך העיר.

שימו לב: שינוי כתובת זה יהיה אך ורק במערכות אגף החינוך ולא יועברו למשרד הפנים, עדכון במשרד הפנים עליכם לבצע בעצמכם.

שינוי הכתובת במערכת הממוחשבת של אגף החינוך יאפשר ביצוע רישום ובהמשך גם שיבוץ בהתאם לכתובת החדשה.

לצורך ביצוע שינוי הכתובת באגף החינוך באופן מקוון, אנא ודאו שברשותכם המסמכים הבאים סרוקים במחשב שלכם שאותם תידרשו לטעון למערכת הרישום המקוונת:

  • שתי תעודות זהות מקור של שני ההורים כולל שני ספחים שבהם רשומים פרטי הילדים עם הכתובת החדשה בחריש.
  • עמודים רלוונטיים מחוזה הרכישה/ שכירות מאומת על ידי עורך דין שבהם מצוינים: כתובת המגורים החדשה, מועד צפוי לכניסה לדירה וחתימות (לרוב עמודים ראשון ואחרון).

הערה: מי שכתובתו החדשה מעודכנת בתעודת הזהות אינו צריך חוזה דירה.

לאחר מילוי טופס שינוי כתובת עם המסמכים הנדרשים, החומר יועבר באופן מקוון לבדיקה במחלקת רישום. אם החומרים תקינים תקבלו בדוא”ל, לכל האוחר תוך 14 ימי עסקים, אישור שהינכם יכולים להיכנס למערכת ולבצע רישום. אם החומרים אינם תקינים תקבלו דוא”ל להשלמת מסמכים.

נוהל “ועדת מעברים” עבור בקשות מעבר בין בתי ספר בתוך הרשות שלא בגין מעבר דירה

בקשות מעבר ידונו במהלך השנה בשלושה מועדים בהם מתכנסת ועדת מעברים:

מועדים הגשת הטפסים ועדה רשותית תשובות
מועד א’

20.11.22-13.11.22

4.12.22-27.11.22

11.12.22
מועד ב’ 19.2.23-12.2.23

5.3.23-26.2.23

12.3.23
מועד ג’

18.6.23-11.6.23

2.7.23-25.6.23

5.7.23

בחופשת הקיץ האגף מטפל בבקשות קליטת תלמידים חדשים בלבד.
בקשות מעבר לתלמידים ממשיכים (שאינם חדשים) בין בתי ספר ידונו במועדי הועדה לעיל בלבד.

שלבי הגשת הבקשה

  1. ההורים יפנו לביה”ס לעדכן ברצונם לבקשת מעבר. ביה”ס יקיים תהליך חינוכי עם התלמיד ובשיתוף ההורים על מנת למצות את האפשרויות החינוכיות הקיימות עבור התלמיד בביה”ס.
  2. אם ביה”ס מיצה את התהליך החינוכי ויש צורך בדיון בבקשה במסגרת ועדת מעברים רשותית, ביה”ס יגיש את חוות הדעת המקצועית (ע”ג טופס ייעודי) וייתן להורים קישור להגשת בקשת מעבר באתר העירייה.
  3. ההורים יצרפו לבקשה טופס ויתור סודיות חתום על ידם.
  4. ועדת מעברים תתכנס במועדים הקבועים לעיל, בראשות מנהל אגף החינוך/מנהלת מחלקת בתי ספר והגורמים הרלוונטיים על פי צורך, פיקוח, מנהל/ת ביה”ס, פסיכולוג/יועץ ביה”ס.
  5. הודעה בדבר ההחלטה תינתן בדוא”ל תוך 14 ימים מיום התכנסות הוועדה. מכתב עם החלטה יישלח להורים במדוא”ל שהתקבל בטופס הבקשה לוועדה.
  6. אם הוחלט על מעבר, ביה”ס יסייע לתלמיד ומשפחתו במעבר. המעבר ילווה בעזרת היועץ החינוכי ופסיכולוג ביה”ס.
  7. ביה”ס הקולט יקלוט את התלמיד רק לאחר אישור בכתב מאגף החינוך.
  8. ניתנת הזכות לערער בדבר החלטת הרשות למר חיים יעקב, משרד החינוך, מחוז חיפה.