הנחיות לשימוש במפרט האחיד

על כל עסק חלות הדרישות מטעם הגורמים הממשלתיים – “נותני האישור” (משרד הגנת הסביבה, המשרד לביטחון הפנים (משטרה וכיבוי), משרד הכלכלה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד הבריאות) וגם הדרישות של “רשות הרישוי” – במקרה זה עיריית חריש.

המפרט האחיד של עיריית חריש מורכב מ – “דרישות כלליות מעסקים.

בעל עסק:

בבואך לקרוא את המפרט האחיד, עליך לעבור ולקיים את כל האמור בכל אחד מהשלבים המוזכרים לעיל:

 • שלב 1: קיום כל דרישות נותני האישור הרלבנטיים לפריט העיסוק/סוג העסק המסוים, המופיעים באתר ממשל זמין (טרם פורסם).
 • שלב 2 : קיום דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט האחיד של חריש בפרק דרישות כלליות מעסקים. יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה “דרישות כלליות מעסקים” הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן ככל שהינן רלבנטיות לעסקו.
  באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות הכלליות, לבחון אלו מדרישות אלו רלבנטיות לגבי עסקו ולקיימן.

דרישות כלליות מעסקים

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן ככל שהינן רלבנטיות לעסקו.
זאת בנוסף לאמור בפרק דרישות פרטניות מעסקים.

כללי

 1. על כל פריט עיסוק המופיע בהמשך מסמך זה, חלים גם כל הדרישות של נותני האישור הרלבנטיים לפריט עיסוק זה וכל דרישות חוק רלבנטיות אחרות.
 2. אין באמור במסמך זה כדי לפטור בעל עסק מקיום דרישות כל דין החל עליו, אף אם הוראות הדין אינן מופיעות במסמך.
 3. בנוסף לאמור בדרישות אלו, כל שינוי בהוראת דין החל על עסקים נשואי דרישות אלו, יחול על העסקים מיום פרסום הוראת הדין ואילך ויחייב את העסק. בכל מקרה של סתירה יגברו הוראות החוק.
 4. בעל עסק בתחומי עיריית חריש, יפעיל את עסקו בהתאם לחוקי העזר העירוניים הרלבנטיים לפעילות עסקו.
 5. אין באמור במסמך זה כדי לפטור את המבקש רישיון, מהגשת בקשה ומקבלת אישורים מתאימים לפי החוק ולפי כל דין. מסמך זה אינו מהווה רישיון עסק. מי שמנהל עסק ללא רישיון או היתר זמני עובר על החוק ויהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק.
 6. היה וקיימים בעסק עיסוקים נוספים החייבים ברישוי לפי צו רישוי עסקים)עסקים טעוני רישוי), התשע”ג, 2013 יחולו עליהם גם התנאים המסוימים שבמפרט האחיד, לכל אחד מאותם עיסוקים.
 7. בנוסף לאמור למדיניות המועצה על בעל העסק או מבקש הרישיון לעמוד גם בהוראות תכנית בניין עיר ו/או הוראות היתר הבניה החלים על העסק הרלוונטי.
 8. הדרישות הכלליות הנ”ל רלבנטיות למפרט הנוכחי (הכולל 13 פריטי עיסוק), אך הרשות שומרת לעצמה את הזכות להוסיף או לגרוע דרישות כלליות במפרטים הבאים שיפורסמו ביחס לשאר פריטי העיסוק בצו רישוי עסקים.
 9. לומדה בסיוע הבנת דרישות הרישוי ובשמירה על בריאות הציבור לבתי אוכל

טיפול באשפה

 1. כל בעל עסק היוצר אשפה במהלך פעילותו, יחויב להפריד את סוגי האשפה המפורטים להלן, במידה ונוצרים בעסקו ולאצרם במכלים ייעודיים בהתאם לכללי המחזור החלים על סוגי הפסולת והמפורטים להלן:
  • פסולת אורגנית (רטובה) – שאריות מזון ומרכיבים אורגנים פריקים ביולוגית, ללא אריזות, כגון: פירות, ירקות, מוצרי חלב ומאפים – מיכל חום, או דחסנית .
  • פסולת יבשה – מרכיבי פסולת בעלי תכולת רטיבות נמוכה, למעט פסולת אריזות – מיכל ירוק או דחסנית או מיכל טמון קרקע.
  • פסולת אריזות– חפץ וכל חומר שהוא, המשמש או שנועד לשמש עטיפה או כלי קיבול למוצר או המשמש או שנועד לשמש לנשיאת מוצר, להצגתו או להגנה עליו וכמפורט בחוק להסדרת הטיפול באריזות התשע”א-2011 – במתקן ייעודי שתגדיר הרשות בהמשך.
  • בקבוקי פלסטיק – יש להשליך למתקן ייעודי, (כלוב) לבקבוקים, המפוזר בתחום הרשות/ מרכז מסחרי.
  • נייר – יש להשליך למתקן ייעודי המפוזר בתחום הרשות/ מרכז מסחרי.
  • סוללות – בתוך קופסת קרטון משולטת לגבי תכולתה, ואחת לתקופה להשליך למכלי מחזור מיועדים לכך המפוזרים בתחום הרשות.
  • ברזל – ריכוז ופינוי ברזל באופן עצמאי ופינוי עצמאי לאתר או קבלן מורשה.
  • פסולת אלקטרונית – במתקן ייעודי שתגדיר הרשות בהמשך.
 2. בנוסף, כל עסק שאגב פעילותו מייצר פסולת קרטונים, יוציא את הקרטונים קשורים על פי הנחיות אגף תברואה, בשעות ובמועדים שייקבעו על ידי המועצה.
 3. פינוי הפסולת יתבצע או על ידי הרשות או על ידי בעל העסק, לבקשתו לפנות עצמאית.
 4. במידה והפינוי מתבצע על ידי בעל העסק, פינוי הפסולת יתבצע באמצעות קבלן מורשה על פי חוק לאתרים ולשימושים המאושרים על פי חוק. בעל העסק יעביר לאגף שפ”ע את חוזי ההתקשרות עם קבלני הטיפול בפסולת.
 5. להלן שיעורי האגרה ורשימת העסקים הפטורים מתשלום אגרה (קישור למקום הרלבנטי באתר העיריה).
 6. בכל מקרה שהוראות הדין יקבעו חובת מיחזור בתחומים נוספים ו/או חובת מיחזור שונה מן המפורט בטבלה, יחולו הוראות הדין.
 7. בעסקים חדשים – במידה ויידרש לבנות או להגדיל את מבנה חדר האשפה, יש לפעול על פי דרישות חוקי התכנון והבנייה, התקנות והנחיות מהנדס תברואה.

התנהלות כללית של עסקים

 1. על בעל עסק חלה האחריות למניעת מפגעים סביבתיים, כגון זיהום אוויר הכולל ריחות ועשן, רעש, שפכים, פסולת וכו’.
 2. בעל עסק לא יגרום ליצירת רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש”ן-1990, כתוצאה מפעילות עסקו כגון פעילות מערכות קירור אוורור, ומיזוג הפעלת מנועים גנרטורים , השמעת מוסיקה וכדומה. יצירת רעש בלתי סביר, תחייב את בעל העסק בהכנת חוות דעת אקוסטית ו/או התקנת אמצעים אקוסטיים להקטנת עוצמת הרעש, לפי העניין.
 3. בעל עסק לא יגרום ליצירת ריח חזק או בלתי סביר, כאמור בחוק למניעת מפגעים, התשכ”א – 1961, כתוצאה מפעילות עסקו. יצירת ריח בלתי סביר, תחייב את בעל העסק נקיטת אמצעים להקטנת עוצמת הריח, לפי העניין.
 4. כל עסק טעון רישוי שרוצה להציב ולהפעיל בשטחו דוכני מכירה במועדים ייחודיים, או להוציא סחורה, מחויב בקבלת היתר מיוחד .
 5. הוצאת סחורה דרך קבע נדרשת להיתר בניה בנוסף.
 6. בעל עסק לא ישמיע רעש או מוסיקה בכל צורה שהיא, מחוץ לכותלי העסק- כולל הצבת רמקולים מחוץ למבנה העסק.
 7. הצבת שולחנות וכסאות ברחוב או על המדרכה תתבצע בהתאם לחוק עזר למועצת חריש (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) .