יוזמות קהילתיות

תושב יקר,

עיריית חריש מזמינה אותך להציע יוזמות חדשות, אירועים ופעילויות בתחומים: נוער, תרבות ואירועים, עולים, ספורט והתנדבות.

נוהל

קריטריונים:

שותפות התושבים בבניית העיר חריש ולקיחת אחריות על המרקם האנושי בעיר, הן חלק
מאבני היסוד של תפיסת העבודה של אגף פנאי וקהילה. יוזמות קהילתיות ו/או התנדבותיות
מהוות כאמצעי לפיתוח ובינוי הקהילה המתהווה.

 1. כללי
  אגף פנאי וקהילה פוגש במספר הולך ועולה של יוזמות תושבים לעשייה התנדבותית- קהילתית וחינוכית. כדי שאלו יקרו, ובכפוף לתוכנית השנתית, לתוכנית התקציבית ולמדיניות האגף והמועצה יש לעבוד בכפוף לקריטריונים מוגדרים.
 2. מטרות
  פירוט הרציונל לקיום ועדה מקצועית יוזמות, ופירוט ההגדרות והקריטריונים הנדרשים לאישור יוזמה קהילתית ו/או התנדבותית.
 3. מושגים והגדרות
  • יוזמה הינה הנעת תהליך חדש מתחילתו.
  • התנדבות הינה מעשה של אדם למען מישהו אחר מתוך בחירה חופשית וללא קבלת תמורה חומרית.
 4. ועדה מקצועית לבחינת יוזמות קהילתיות בשיתוף העירייה
  1. על מנת לתת מקום לתושבים לקחת חלק פעיל בבניית העיר, ועל מנת לעבוד על פי תוכנית שנתית סדורה – הוחלט לבנות מנגנון פעולה המאפשר לתושבי הרשות להציע יוזמות חדשות וחדשניות מחד, ומאידך מאפשר סינון על פי קריטריונים קבועים מראש. להלן: “ועדה מקצועית ליוזמות הקהילתיות בשיתוף הרשות”
  2. אגף פנאי וקהילה יהא הגורם הקולט של פניות תושבים מטעם הרשות, וינתב במידת הצורך למחלקות והאגפים הרלוונטיים.
  3. ועדה מקצועית ליוזמות הקהילתיות בשיתוף הרשות, תתכנס מדי שבוע בנוכחות של גורמים מקצועיים קבועים ומשתנים (להלן סעיף 4.5.)
  4. הועדה תדון בבקשות שהוגשו על גבי טופס הבקשה בלבד באתר האינטרנט (נספח א’), ותקבע את אישורה של הבקשה על פי הקריטריונים המפורטים בסעיף 6.
  5. ועדה מקצועית ליוזמות הקהילתיות בשיתוף הרשות: בוועדת היוזמות יהיו נוכחים שלושה בעלי תפקידים קבועים: מנהלת אגף פנאי וקהילה, ומנהלת יחידת נוער, בנוסף אליהם, יוזמנו בעלי תפקידים רלוונטיים לפי פניות התושבים.
 5. הגשת הבקשה
  • תושבי חריש המעוניינים להגיש בקשה לוועדת היוזמות, מוזמנים לעשות זאת על ידי הגשת טופס בקשה ליוזמות קהילתיות – התנדבותיות (נספח א’) כולל תוכנית מסודרת של היוזמה המוצעת, לפחות שבועיים לפני מועד קיום האירוע על מנת שהיוזמה תוכל להשתלב בתוכנית העבודה
 6. אישור יוזמה קהילתית – התנדבותית
  1. תנאי סף המחייבים עמידה בהם לצורך אישור היוזמה.
   1. מתוך הנחת היסוד כי יוזמה הינה הנעת תהליך מתחילתו ועד סופו, כל תושב/ת שירצו ליזום פעילות חד פעמית ו/או מתמשכת, יצטרכו לקחת אחריות מלאה עליה מתחילתה ועד לסיומה (להלן: מנהל הפעילות).
   2. הפקת והפעלת הפעילות יהיו בהתנדבות ו/או יעודדו התנדבות.
   3. על הפעילות לשקף את מדיניות הרשות ולעמוד בנהליה.
   4. על הפעילות להיות ללא רווח כספי.
   5. על הפעילות לקדם אחד מהתחומים שהרשות פועלת בהם: נוער, תרבות, ספורט, אזרחים ותיקים, התנדבות, נשים ועולים ותרבות.
   6. הפעילות היא ללא פרסום או שיווק פרטי או עסקי.
   7. אגף פנאי וקהילה יכול לתמוך וללוות את היוזמה אשר נכנסת לתוך תוכנית העבודה של האגף מתחילתה ועד סופה.
  2. קריטריונים נוספים:
   1. תינתן עדיפות ליוזמות מתמשכות.
   2. תינתן עדיפות ליוזמה המקדמת בינוי קהילה.
   3. תינתן עדיפות ליוזמה הפתוחה לקהל הרחב.
   4. תינתן עדיפות ליוזמה חינם לתושבים.
 7. תשובת הועדה
  1. ועדה מקצועית ליוזמות הקהילתיות בשיתוף הרשות תחזיר תשובה כתובה ומנומקת על החלטתה.
  2. כחלק מתשובת הועדה, תהיה הפנייה לגורמים הרלוונטיים בעיריית חריש. במידה והיוזמה תופנה לגורם אחר ברשות שאינו יחידת ההתנדבות, יהיה עליו לפעול על פי נוהל הפעלת מתנדבים.
 8. יצירת קשר: יש להירשם באמצעות הטופס המקוון

טופס בקשה ליוזמה קהילתית - התנדבותית

* שדה חובה

1פרטים אישיים של מנהל הפעילות
2פירוט אודות הפעילות