טופס בקשה לשימוש חד פעמי במתקן פתוח

1נוהל שימוש
2נספח א' - טופס בקשה לשימוש חד פעמי במתקן פתוח
3נספח ב' - גורמים מאושרים לבקשת פעילות במתקן פתוח

נוהל שימוש

כללי:

המועצה מייחסת חשיבות רבה ומעודדת קיום פעילויות תרבות, חברה, קהילה, פנאי ונופש לרווחת תושביה.
לשם כך מעמידה המועצה את מתקניה הפתוחים לשימוש גורמים פרטים וציבוריים שונים לתושבי הרשות.

מטרה:

להגדיר את מדיניות המועצה למתן רשות שימוש במתקנים הפתוחים של המועצה לגורמי פנים ולפרט את החובות והזכויות של המורשה להשתמש במתקנים אלו.

אחריות:

מנהל אגף שפ"ע או מי מטעמו.

הגדרות:

 1. פעילות מתמשכת – פעילות קבועה ו/או הקצאה לשימוש בלעדי לתקופה ממושכת ואשר דורשת מכרז (כמו קייטנה).
 2. מתקנים פתוחים – גנים ציבוריים, אמפי-פארק ושטחים פתוחים אחרים השייכים למועצה.
 3. טופס בקשה – טופס בקשה לשימוש חד פעמי במתקן פתוח – ראה נספח א'.

שיטה

 1. עיקרי הנוהל יופצו ויפורסמו לציבור
 2. המועצה חייבת ככל מוסד ציבורי, לקיים את פעילותה ואת המערך הכספי שלה, על פי כללי מינהל תקין.
 3. בקשות לקיום ירידים ואירועים בשיתוף המועצה, כללים בגין תשלום ורישוי עסק ייקבעו בנפרד.

הזמנת מתקן פתוח:

גורמי פנים:

 1. מחלקות המועצה ומוסדות החינוך והשייכים לה המעוניינים לקיים אירועים במתקנים הפתוחים התואמים את התנאים למתן זכות שימוש במתקן, ימלאו טופס בקשה, יגישו אותו ויתאמו את הזמנת המתקן לרכז/רכזת האירועים במועצה בהם המתקן פנוי.
 2. רכז/רכזת האירועים תבדוק באם המתקן פנוי במועד המבוקש ותאשר בחתימה את הבקשה.
 3. רכז/רכזת אירועים תעביר עותק מאושר של הבקשה לידיעת מנהל יחידת הפיקוח.

רכזת אירועים:

 1. תבדוק באם המבקש מוגדר ברשימת הגורמים המאושרים בהתאם לרשום בנספח ב'.
 2. תבדוק באם המתקן המבוקש פנוי במועד המבוקש.
 3. באם ניתן לאשר את הפעילות, תמסור רכזת אירועים למבקש, הנחיות והתניות לקיום הפעילות בהתאם לכל מתקן.
 4. תעביר למנהל יחידת הפיקוח עותק חתום של טופס הבקשה.

הנחיות נוספות

 • המבקש יוכל לממש את השימוש במתקן רק אם קיבל את טופס הבקשה חתום ע"י רכזת אירועים והפקיד בידיה המחאה לפקודת המועצה המקומית חריש – למוטב בלבד על סך 300 ש"ח. ההמחאה תהווה עירבון במידה ויגרם נזק למתקן. ההמחאה תוחזר למבקש בתום הפעילות ולאחר שהפקח אישר על גבי הטופס כי לא נגרם כל נזק.
 • הבאת ציוד הנדרש לפעילות, השכרתו, הפעלתו וביטוחו מעבר למה שהוסכם עליו בטופס הבקשה, יהיו על אחריות המבקש ועל חשבונו.
 • בגמר הפעילות, אחראי המבקש לפנות את כל הציוד הנוסף שהובא על ידו.
 • כל בקשות השימוש במתקנים ירוכזו על ידי רכזת אירועים בטבלה כמפורט בנספח ג'.

נספחים:

 1. נספח א' – טופס בקשה לשימוש חד פעמי במתקן פתוח.
 2. נספח ב' – גורמים מאושרים לבקשת פעילות במתקן פתוח.
 3. נספח ג'טופס ריכוז בקשות לשימוש במבנים.

נוהל שימוש

כללי:

המועצה מייחסת חשיבות רבה ומעודדת קיום פעילויות תרבות, חברה, קהילה, פנאי ונופש לרווחת תושביה. לשם כך מעמידה המועצה את מתקניה הפתוחים לשימוש גורמים פרטים וציבוריים שונים לתושבי הרשות.

מטרה:

להגדיר את מדיניות המועצה למתן רשות שימוש במתקנים הפתוחים של המועצה לגורמי פנים ולפרט את החובות והזכויות של המורשה להשתמש במתקנים אלו.

אחריות:

מנהל אגף שפ”ע או מי מטעמו.

הגדרות:

 1. פעילות מתמשכת – פעילות קבועה ו/או הקצאה לשימוש בלעדי לתקופה ממושכת ואשר דורשת מכרז (כמו קייטנה).
 2. מתקנים פתוחים – גנים ציבוריים, אמפי-פארק ושטחים פתוחים אחרים השייכים למועצה.
 3. טופס בקשה – טופס בקשה לשימוש חד פעמי במתקן פתוח – ראה נספח א’.

שיטה

 1. עיקרי הנוהל יופצו ויפורסמו לציבור
 2. המועצה חייבת ככל מוסד ציבורי, לקיים את פעילותה ואת המערך הכספי שלה, על פי כללי מינהל תקין.
 3. בקשות לקיום ירידים ואירועים בשיתוף המועצה, כללים בגין תשלום ורישוי עסק ייקבעו בנפרד.

הזמנת מתקן פתוח:

גורמי פנים:

 1. מחלקות המועצה ומוסדות החינוך והשייכים לה המעוניינים לקיים אירועים במתקנים הפתוחים התואמים את התנאים למתן זכות שימוש במתקן, ימלאו טופס בקשה, יגישו אותו ויתאמו את הזמנת המתקן לרכז/רכזת האירועים במועצה בהם המתקן פנוי.
 2. רכז/רכזת האירועים תבדוק באם המתקן פנוי במועד המבוקש ותאשר בחתימה את הבקשה.
 3. רכז/רכזת אירועים תעביר עותק מאושר של הבקשה לידיעת מנהל יחידת הפיקוח.

רכזת אירועים:

 1. תבדוק באם המבקש מוגדר ברשימת הגורמים המאושרים בהתאם לרשום בנספח ב’.
 2. תבדוק באם המתקן המבוקש פנוי במועד המבוקש.
 3. באם ניתן לאשר את הפעילות, תמסור רכזת אירועים למבקש, הנחיות והתניות לקיום הפעילות בהתאם לכל מתקן.
 4. תעביר למנהל יחידת הפיקוח עותק חתום של טופס הבקשה.

הנחיות נוספות

 • המבקש יוכל לממש את השימוש במתקן רק אם קיבל את טופס הבקשה חתום ע”י רכזת אירועים והפקיד בידיה המחאה לפקודת המועצה המקומית חריש – למוטב בלבד על סך 300 ש”ח. ההמחאה תהווה עירבון במידה ויגרם נזק למתקן. ההמחאה תוחזר למבקש בתום הפעילות ולאחר שהפקח אישר על גבי הטופס כי לא נגרם כל נזק.
 • הבאת ציוד הנדרש לפעילות, השכרתו, הפעלתו וביטוחו מעבר למה שהוסכם עליו בטופס הבקשה, יהיו על אחריות המבקש ועל חשבונו.
 • בגמר הפעילות, אחראי המבקש לפנות את כל הציוד הנוסף שהובא על ידו.
 • כל בקשות השימוש במתקנים ירוכזו על ידי רכזת אירועים בטבלה כמפורט בנספח ג’.

נספחים:

 1. נספח א’ – טופס בקשה לשימוש חד פעמי במתקן פתוח.
 2. נספח ב’ – גורמים מאושרים לבקשת פעילות במתקן פתוח.
 3. נספח ג’טופס ריכוז בקשות לשימוש במבנים.

נספח א' - טופס בקשה לשימוש חד פעמי במתקן פתוח

*שדה חובה

נספח ב’ – גורמים מאושרים לבקשת פעילות במתקן פתוח

 1. מחלקות המועצה, מוסדות חינוך, עמותות וארגונים התנדבותיים ברשות, תנועות נוער, המתנ”ס היישובי.
 2. אנשים פרטיים תושבי חריש.
 3. אחר: באישור מיוחד של מנכ”ל הרשות.