בקשה לשימוש במגרש כדורגל (דשא סינתטי) ברח’ טורקיז 43

*שדה חובה

1
2התחייבות
3
להלן "המורשה", מאשר בזאת כי קבלתי הרשאה לשימוש במתקן הספורט הנ"ל לפעילות עצמאית.