קריטריונים לבקשת ועדת חריגים

 1. תלמידים המשתחררים מאשפוז ונדרשים בעבורם שירותי חינוך מיוחדים עפ”י המלצת בית החולים או על פי מסמך קביל.
 2. תלמידים שנשרו מפנימייה או עזבו אותה, וקיימת המלצה לשירותי חינוך מיוחדים על ידי מפקח כולל לאחר שיח עם מפקח חינוך מיוחד ו/או קיים מסמך קביל על אבחנת המוגבלות בגינם.
 3. תלמידים עולים חדשים או תושבים חוזרים שהגיעו לארץ לאחר חלוף מועד ההפניה לוועדת זכאות ואפיון שקיימים בגינם מסמכים קבילים עדכניים.
 4. תלמידים שעברו תאונות או טראומות נפשיות או פיזיות ונשקלת האפשרות לשירותי חינוך מיוחדים בעבורם.
 5. תלמידים במצבי חירום חריגים על פי חוות דעת של עובד סוציאלי שהוא פקיד סעד ושנדרשים בעבורם שירותי חינוך מיוחדים.
 6. תלמידים עם מוגבלויות על פי מסמך קביל, לאחר היוועצות עם המפקחת המתאמת על החינוך המיוחד במחוז וכפוף להחלטת מנהל המחוז שימצא לנכון, במעמד ועדה שתוקם למטרה זו, לאשר בעבורם קיום דיון בוועדת זכאות ואפיון, בהתאם למפורט להלן:
  האוכלוסייה – תלמידים בשלב החינוך היסודי, חטיבת הביניים והחטיבה העליונה עם המוגבלויות:
  מוגבלות שכלית התפתחותית, מוגבלות על רצף האוטיזם, הפרעות נפשיות, מוגבלות פיזית, מוגבלות בשמיעה, מוגבלות בראייה, מחלות/תסמונות נדירות והפרעות התנהגות.
 7. תלמידים בגני ילדים (קדם-יסודי) עם כל המוגבלויות
  הנסיבות – בתפקוד חריג במיוחד, כגון: החמרה\ירידה משמעותית בתפקוד הכולל של התלמיד במגוון תחומים (חברתי, רגשי, התנהגותי, לימודי ועוד)  או בנסיבות חריגות ומיוחדות, כגון תלמיד שזו שנתו הראשונה במערכת החינוך (שהגיע ממסגרת פרטית או ממעון פרטי), ולא היה גורם שיכול היה להצביע על הבעיה במועד.
  עדכון מסמך קביל או המצאת מסמך קביל חדש כשלעצמם אינם נכללים בנסיבות החריגות.